China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

Team Sprint Men 11 February 2023

Rank Team Time
1 Jin, Alemasi, Deng CHN CHN 1.23,71
JIN Yanan (1997) 金亚男 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 DENG Zhihan 邓智瀚
2 Zhou, Li, Zhang CHN CHN 1.24,06
ZHOU Changsen 周昌森 LI Tianlong 李添龙 ZHANG Jian (2005) 张建
3 Wang, Li, Zhang CHN CHN 1.24,65
WANG Yang (2001) 王杨 LI Kuokuo 李阔阔 ZHANG Guoqiang 张国强
4 Chen, Xue, Wang CHN CHN 1.25,03
CHEN Enxue 陈恩学 XUE Zhiwen 薛智文 WANG Haotian 王浩田
5 Li, Tan, Aipeierding CHN CHN 1.25,77
LI Qiang (2002-02) 李强 TAN Sheng 谭昇 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁
6 Liu, Rong, Xue CHN CHN 1.26,35
LIU Jinfei 刘锦飞 RONG Zesheng 荣泽胜 XUE Kepeng 薛克鹏
7 Feng, Yeerjianati, Eskarjan CHN CHN 1.27,45
FENG Qiurui 冯秋瑞 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提
8 Wang, Zhang, Zhang CHN CHN 1.27,74
WANG Zilong 王子龙 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 ZHANG Wanli 张万里
9 Xu, Guo, Song CHN CHN 1.28,05
XU Haoyang (2002) 许浩杨 GUO Jian (2005) 郭建 SONG Zhenglin 宋正林
10 Chen, Xu, Zhu CHN CHN 1.28,41
CHEN Sixing 陈思行 XU Yutong 徐钰童 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜
11 Yang, Wu, Liu CHN CHN 1.36,64
YANG Guang 杨广 WU Jinlong 吴金龙 LIU Xu (2) 刘旭
12 Chu, Wang, Zhang CHN CHN 1.36,79
CHU Huaiyu 楚淮煜 WANG Haoran (2005) 王浩然 ZHANG Shaoze 张少泽
DQ Gu, Ma, Qin CHN CHN DQ
GU Aofeng 谷傲峰 MA Bin (2002) 马彬 QIN Lei 秦磊
WDR Wang, Liu, Liu CHN CHN WDR
WANG Xuqi 王绪琦 LIU Ze 柳泽 LIU Xu (2001) 刘旭
WDR Yang, Ma, Wang CHN CHN WDR
YANG Tianyi 杨添翼 MA Xiaochun 马晓春 WANG Ruohao 王若昊
WDR Zhu, Gong, Qin CHN CHN WDR
ZHU Qiwen 朱启文 GONG Shipeng 宫世鹏 QIN Haoxuan 秦浩轩
WDR Zhang, Liu, Dong CHN CHN WDR
ZHANG Junzhi 张钧智 LIU Pengyu 刘鹏禹 DONG Hao (2004) 董浩

Native Language Names