China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

500m Men 11 February 2023

Rank Name Country Time
1 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 35,52 TR
2 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 35,79 PR SB
3 RONG Hao 荣浩 MN2 CHN CHN 35,93 PR SB
4 LIU Jinfei 刘锦飞 MA1 CHN CHN 36,04 PR SB
5 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,09 SB
6 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 36,14(2) PR SB
7 LIU Ze 柳泽 MA2 CHN CHN 36,14(4) PR SB
8 LI Tianlong 李添龙 MN2 CHN CHN 36,14(8)
9 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 36,17
10 DONG Hao (2004) 董浩 MA2 CHN CHN 36,18
11 XUE Zhiwen 薛智文 MA2 CHN CHN 36,22 SB
12 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 36,33 PR SB
13 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 36,42
14 ZHOU Changsen 周昌森 MSA CHN CHN 36,48
15 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MA1 CHN CHN 36,54 PR SB
16 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN4 CHN CHN 36,65
17 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 36,68 PR SB
18 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 36,69(3) SB
19 LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN 36,69(7) PR SB
20 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 36,70(1) PR SB
21 SHI Weiqiang 石伟强 MB2 CHN CHN 36,70(5) PR SB
22 FENG Qiurui 冯秋瑞 MA2 CHN CHN 36,82(0) PR SB
23 CHEN Yanyu 陈彦宇 MB2 CHN CHN 36,82(6) PR SB
24 YANG Tianyi 杨添翼 MN3 CHN CHN 36,83 PR SB
25 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MN1 CHN CHN 36,88 PR SB
26 WANG Xuqi 王绪琦 MN1 CHN CHN 36,92
27 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 36,93(2) SB
28 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 36,93(4) PR SB
29 XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 36,93(8) PR SB
30 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 36,94
31 PU Jiahao 蒲家豪 MA1 CHN CHN 37,13 PR SB
32 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 37,14(3) PR SB
33 ZHANG Jian (2002) 张健 MN2 CHN CHN 37,14(7) PR SB
34 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 37,19
35 LI Wenbo 李文博 MB2 CHN CHN 37,23 PR SB
36 LIU Xu (2001) 刘旭 MN2 CHN CHN 37,33 SB
37 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 37,35
38 GONG Shipeng 宫世鹏 MA1 CHN CHN 37,47
39 LI Qiang (2002-02) 李强 MN2 CHN CHN 37,49 PR SB
40 WANG Wei (2002) 王威 MN1 CHN CHN 37,51 PR SB
41 MA Xiaochun 马晓春 MA2 CHN CHN 37,60(5) PR SB
42 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 37,60(8) PR SB
43 WANG Zebin 王泽槟 MA1 CHN CHN 37,64 PR SB
44 MA Wei 马威 MSA CHN CHN 37,66
45 YU Bocheng 于铂城 MB2 CHN CHN 37,67(4) PR SB
46 JIN Kaizhi 靳凯智 MN3 CHN CHN 37,67(5) SB
47 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 37,68
48 CAO Jingqi 曹景琦 MA1 CHN CHN 37,69(5) PR SB
49 ZHU Qiwen 朱启文 MA1 CHN CHN 37,69(8)
50 WANG Zilong 王子龙 MN2 CHN CHN 37,71(0)
51 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MN2 CHN CHN 37,71(8)
52 MA Bin (2002) 马彬 MN1 CHN CHN 37,72 SB
53 ZHANG Wanli 张万里 MB1 CHN CHN 37,73 PR SB
54 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 37,74 PR SB
55 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 MA2 CHN CHN 37,76(0) PR SB
56 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 37,76(7) PR SB
57 ZHANG Wenyuan 张文源 MB2 CHN CHN 37,78 PR SB
58 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MN4 CHN CHN 37,80 PR SB
59 SONG Zhenglin 宋正林 MB2 CHN CHN 37,81 PR SB
60 LING Feng 凌峰 MC2 CHN CHN 37,83 PR SB
61 SUN Zixun 孙子逊 MSA CHN CHN 37,86 SB
62 GE Bangxi 葛帮喜 MN2 CHN CHN 37,87
63 PAN Baoshuo 潘宝硕 MB1 CHN CHN 37,94 PR SB
64 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 37,95
65 LI Shi 李仕 MB2 CHN CHN 37,99 PR SB
66 YUAN Haolin 袁豪林 M? CHN CHN 38,10 PR SB
67 YANG Fengzhao 杨丰肇 MA1 CHN CHN 38,19(3)
68 LYU Minghao 吕明昊 MN2 CHN CHN 38,19(7)
69 GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 38,28
70 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 38,35
71 WANG Bingwang 王炳旺 MA1 CHN CHN 38,36(0) PR SB
72 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 38,36(6) SB
73 DONG Xietian 董谢天 MB2 CHN CHN 38,38
74 ZHANG Bowen 张博文 MA1 CHN CHN 38,42 PR SB
75 JIN Jitao 靳纪涛 MA1 CHN CHN 38,43 PR SB
76 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 38,47
77 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 38,49
78 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 38,54
79 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 38,60 PR SB
80 WANG Yongxiang 王永祥 MA2 CHN CHN 38,62 PR SB
81 WANG Haoran (2005) 王浩然 MB2 CHN CHN 38,75 PR SB
82 CHI Haoyang 池浩阳 MA1 CHN CHN 38,76 PR SB
83 WU Shuxin 吴书新 MN3 CHN CHN 38,79 SB
84 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MA2 CHN CHN 38,84 PR SB
85 LI Yuhaochen 李禹豪晨 MB2 CHN CHN 38,85 PR SB
86 WU Jinlong 吴金龙 MA2 CHN CHN 38,88 PR SB
87 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 38,91
88 CHEN Ziheng 陈子恒 MA2 CHN CHN 39,03
89 LENG Fuxiang 冷福祥 MA2 CHN CHN 39,17 PR SB
90 JIA Haocheng 贾昊澄 MN1 CHN CHN 39,22 SB
91 WANG Yixuan (2007) 王轶玄 MB1 CHN CHN 39,30
92 HU Zhiwei 胡芷维 M? CHN CHN 39,37 PR SB
93 AN Xin 安鑫 MB2 CHN CHN 39,49
94 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 39,78
95 ZHANG Shaoze 张少泽 MB2 CHN CHN 39,91 PR SB
96 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 40,26 PR SB
97 SHEN Jianshi 沈建实 MA1 CHN CHN 40,31 PR SB
98 ZHANG Qiwei 张淇玮 M? CHN CHN 40,71
99 MAO Rongye 毛荣业 M? CHN CHN 41,74
100 SUN Yingduo 孙英夺 M? CHN CHN 41,92 PR SB
101 ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 43,58
102 FANG Shenghao 方胜豪 MN2 CHN CHN 1.01,34

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names