China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

Men

Name 1000m 10000m 500m 1500m
10 February 2023 10 February 2023 11 February 2023 12 February 2023
DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 1.10,36 (1) TR 35,79 (2) PR 1.48,68 (2) PR
JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.11,07 (2) SB 37,35 (37)
Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 1.11,27 (3) SB 13.58,52 (6) PR 37,19 (34)
ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.11,35 (4) PR 37,74 (54) PR 1.49,28 (3) PR
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MN1 CHN CHN 1.11,38 (5) PR 13.58,39 (5) PR 36,88 (25) PR
LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.11,51 (6) PR 36,33 (12) PR 1.50,89 (6)
ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 1.11,56 (7) PR 36,68 (17) PR 1.50,94 (8) PR
TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.11,92(0) (8) PR 36,93(4) (28) PR 1.50,93 (7) PR
ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.11,92(3) (9) PR 36,14(2) (6) PR 1.57,43(9) (70)
Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.12,06 (10) PR 36,17 (9) 1.52,14 (12) PR
GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 1.12,34(4) (11) PR 36,42 (13) 2.02,35 (108)
CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.12,34(7) (12) SB 36,94 (30) 1.55,45 (36) SB
ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 1.12,38 (13) 35,52 (1) TR
MA Xiaochun 马晓春 MA2 CHN CHN 1.12,47 (14) PR WDR 37,60(5) (41) PR 1.52,60 (15)
LIU Ze 柳泽 MA2 CHN CHN 1.12,57 (15) 36,14(4) (7) PR
LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN 1.12,81 (16) PR 36,69(7) (19) PR 1.56,78 (56)
HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 1.12,94 (17) PR 36,70(1) (20) PR 1.53,92 (24) SB
ZHOU Changsen 周昌森 MSA CHN CHN 1.13,03 (18) SB 36,48 (14)
XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 1.13,04 (19) PR 36,93(8) (29) PR 1.52,87 (17) PR
LI Tianlong 李添龙 MN2 CHN CHN 1.13,07 (20) PR 36,14(8) (8)
WANG Xuqi 王绪琦 MN1 CHN CHN 1.13,17 (21) PR 36,92 (26)
CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.13,30(0) (22) 37,68 (47) 1.53,07(9) (20) SB
RONG Hao 荣浩 MN2 CHN CHN 1.13,30(9) (23) SB 35,93 (3) PR
ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 1.13,42 (24) PR 37,60(8) (42) PR WDR
YANG Fan (1996) 杨帆 MSA CHN CHN 1.13,46 (25) SB 1.55,24(7) (32) SB
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN4 CHN CHN 1.13,53 (26) 36,65 (16)
MAO Tianze 毛天泽 MN4 CHN CHN 1.13,56 (27) SB 1.55,59 (39)
CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.13,89 (28) 36,93(2) (27) SB 1.54,21 (26) SB
ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 1.14,02 (29) PR 43,58 (101)
WANG Bingwang 王炳旺 MA1 CHN CHN 1.14,12 (30) PR 38,36(0) (71) PR 1.57,06(0) (63)
XUE Zhiwen 薛智文 MA2 CHN CHN 1.14,26 (31) SB 36,22 (11) SB
ZHU Qiwen 朱启文 MA1 CHN CHN 1.14,31(0) (32) PR 37,69(8) (49) 1.53,07(9) (20) PR
GONG Shipeng 宫世鹏 MA1 CHN CHN 1.14,31(9) (33) 37,47 (38) 1.56,19 (47)
WANG Zilong 王子龙 MN2 CHN CHN 1.14,34 (34) SB 37,71(0) (50)
LU Ziyang 卢梓扬 MA1 CHN CHN 1.14,35 (35) PR 1.55,66(0) (40) PR
MA Wei 马威 MSA CHN CHN 1.14,46 (36) 37,66 (44)
LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 1.14,52 (37) SB 14.21,86 (13) PR 38,36(6) (72) SB 1.55,50 (37) SB
WANG Wei (2002) 王威 MN1 CHN CHN 1.14,53 (38) SB 37,51 (40) PR 1.57,94(3) (73) SB
LIU Jinfei 刘锦飞 MA1 CHN CHN 1.14,60 (39) SB 36,04 (4) PR
PAN Baoshuo 潘宝硕 MB1 CHN CHN 1.14,63 (40) PR 37,94 (63) PR 1.55,43 (35)
WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 1.14,77 (41) PR 37,95 (64) 1.54,66 (28) PR
YANG Zhengze 杨正泽 MB2 CHN CHN 1.14,92(1) (42) PR 1.56,82 (57) PR
JIN Kaizhi 靳凯智 MN3 CHN CHN 1.14,92(7) (43) PR 37,67(5) (46) SB 1.55,66(7) (41) PR
YANG Tianyi 杨添翼 MN3 CHN CHN 1.14,93 (44) PR 36,83 (24) PR
WANG Zebin 王泽槟 MA1 CHN CHN 1.14,94 (45) PR 14.04,87 (8) PR 37,64 (43) PR 1.56,95 (60)
QIN Haoxuan 秦浩轩 M? CHN CHN 1.14,98 (46) PR 1.56,62 (53) PR
SHI Weiqiang 石伟强 MB2 CHN CHN 1.15,03 (47) PR 36,70(5) (21) PR
LIU Siyuan 刘思源 MA1 CHN CHN 1.15,11 (48) PR
ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MA1 CHN CHN 1.15,23 (49) PR 36,54 (15) PR
ZHANG Wanli 张万里 MB1 CHN CHN 1.15,25 (50) PR 37,73 (53) PR 1.57,42 (68) PR
QI Sikai 亓思凯 MSA CHN CHN 1.15,44(0) (51) SB 1.56,36 (49)
LI Qiang (2002-02) 李强 MN2 CHN CHN 1.15,44(9) (52) PR 37,49 (39) PR 1.58,42 (81) PR
ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 1.15,55 (53) PR 1.57,43(1) (69)
YANG Fengzhao 杨丰肇 MA1 CHN CHN 1.15,59 (54) SB 38,19(3) (67) 1.58,19 (77) SB
LIU Xu (2001) 刘旭 MN2 CHN CHN 1.15,67 (55) SB 37,33 (36) SB
GUAN Jiaxin 管嘉馨 MSA CHN CHN 1.15,76 (56) SB 1.58,57 (84) SB
PU Jiahao 蒲家豪 MA1 CHN CHN 1.15,81 (57) PR 37,13 (31) PR
WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 1.15,89 (58) PR 1.58,28 (79) PR
YUAN Haolin 袁豪林 M? CHN CHN 1.16,19 (59) PR 38,10 (66) PR
MU Hongyu 牟红宇 MA2 CHN CHN 1.16,21 (60) PR 1.57,94(3) (73) PR
MA Bin (2002) 马彬 MN1 CHN CHN 1.16,23 (61) SB 37,72 (52) SB 2.00,13(3) (91) SB
YU Bocheng 于铂城 MB2 CHN CHN 1.16,24 (62) PR 37,67(4) (45) PR 2.14,37 (126)
HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 1.16,25 (63) PR 1.57,18 (66) PR
CAO Jingqi 曹景琦 MA1 CHN CHN 1.16,26 (64) PR 37,69(5) (48) PR
GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 1.16,41 (65) PR 14.40,81 (20) PR 1.56,05 (45) PR
ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 1.16,59 (66) PR 15.38,33 (35) PR 1.56,13 (46) PR
SONG Zhenglin 宋正林 MB2 CHN CHN 1.16,64 (67) PR 37,81 (59) PR 1.59,31(5) (88) PR
LIU Xu (2) 刘旭 M? CHN CHN 1.16,66 (68) PR 1.58,36 (80) PR
ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MA2 CHN CHN 1.16,69 (69) PR 1.57,86 (72) PR
MA Kaiwen 马凯文 MN2 CHN CHN 1.17,01 (70) SB
XU Haoyang (2002) 许浩杨 MN2 CHN CHN 1.17,04 (71) 37,71(8) (51)
JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 1.17,08 (72) PR 1.56,00 (44)
CHI Haoyang 池浩阳 MA1 CHN CHN 1.17,29 (73) PR 38,76 (82) PR
WANG Yongxiang 王永祥 MA2 CHN CHN 1.17,33 (74) PR 38,62 (80) PR 2.01,00 (97) PR
PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 1.17,50 (75) PR 15.23,64 (32) PR
LU Jinze 路金泽 MA1 CHN CHN 1.17,73 (76) PR 1.59,31(3) (87) PR
JIA Haocheng 贾昊澄 MN1 CHN CHN 1.17,86 (77) SB 39,22 (90) SB 2.02,28(8) (107) SB
CHEN Weicong 陈威从 MC2 CHN CHN 1.17,92 (78) PR 1.58,78 (85) PR
YANG Guang 杨广 M? CHN CHN 1.18,17 (79) PR 2.00,53 (94) PR
WU Shuxin 吴书新 MN3 CHN CHN 1.18,21 (80) 38,79 (83) SB
CHEN Ziheng 陈子恒 MA2 CHN CHN 1.18,26 (81) SB 39,03 (88) 2.02,76 (111) SB
SUN Yichen 孙逸宸 MSA CHN CHN 1.18,33 (82) SB
WU Jinlong 吴金龙 MA2 CHN CHN 1.18,49 (83) PR 38,88 (86) PR
FENG Qiurui 冯秋瑞 MA2 CHN CHN 1.18,62 (84) 36,82(0) (22) PR
QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 1.18,74 (85) PR 39,78 (94) 2.03,61 (114)
ZHANG Qiwei 张淇玮 M? CHN CHN 1.19,09 (86) PR 40,71 (98) 2.02,38 (109) PR
TONG Jiajun 童嘉俊 MN3 CHN CHN 1.19,43 (87) SB 2.01,93 (104) SB
YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 1.19,64 (88) 40,26 (96) PR 2.01,56 (100)
REN Bo 任博 MB2 CHN CHN 1.19,73 (89) PR
HU Zhiwei 胡芷维 M? CHN CHN 1.19,74 (90) PR 39,37 (92) PR
CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 1.19,81 (91) PR 2.03,15 (112) PR
ZHANG Shaoze 张少泽 MB2 CHN CHN 1.19,88 (92) PR 39,91 (95) PR
LU Xianfa 罗仙发 M? CHN CHN 1.21,62 (93) PR 2.06,67 (120) PR
FANG Shenghao 方胜豪 MN2 CHN CHN 1.21,78 (94) PR 1.01,34 (102)
MEI Huakun 梅华昆 MA1 CHN CHN 1.22,36 (95) SB 2.06,99 (123) PR
LIU Junhao 刘俊皓 MA1 CHN CHN DQ 1.56,74 (54) PR
DONG Hao (2004) 董浩 MA2 CHN CHN DQ 36,18 (10)
ZHANG Jian (2002) 张健 MN2 CHN CHN DQ 37,14(7) (33) PR 1.57,63 (71) PR
JIANG Yuelin 江跃林 MN1 CHN CHN DQ 2.00,94 (96) SB
WANG Haoran (2005) 王浩然 MB2 CHN CHN WDR 38,75 (81) PR
MA Xinxuan 马馨萱 MSA CHN CHN WDR 1.54,37 (27) SB
Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 13.41,81 (1) TR 36,69(3) (18) SB 1.48,29 (1) TR
WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 13.43,62 (2) PR 1.55,56 (38)
Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 13.45,81 (3) PR 1.53,30 (22)
YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 13.53,19 (4) SB 38,54 (78) 1.52,94 (19)
YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 MA2 CHN CHN 14.03,66 (7) PR 37,76(0) (55) PR 1.52,25 (13) PR
LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 14.06,31 (9) 38,91 (87) 1.51,95 (11) PR
CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 14.11,63 (10) PR 38,35 (70) 1.50,23 (4) PR
WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 14.14,65 (11) 1.51,94 (10) PR
YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 14.21,33 (12) PR 1.56,47 (51) PR
YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 14.26,73 (14) PR 1.58,16 (76)
GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 14.33,98 (15) PR 1.55,41 (34) PR
LI Yuhaochen 李禹豪晨 MB2 CHN CHN 14.34,94 (16) PR 38,85 (85) PR 1.58,48 (82)
GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN 14.36,32 (17) PR 1.58,56 (83) PR
RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 14.38,50 (18) PR 1.52,90 (18)
YANG Xin 杨鑫 MN1 CHN CHN 14.39,87 (19) PR 1.55,72 (42) PR
JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 14.42,28 (21) PR 1.57,06(2) (64) PR
YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 14.47,27 (22) PR 1.57,07 (65) PR
WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 14.50,33 (23) 2.03,29 (113)
GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 14.54,26 (24) PR 38,28 (69) 1.52,56 (14) PR
DONG Xietian 董谢天 MB2 CHN CHN 14.55,83 (25) PR 38,38 (73) 1.56,89 (58)
LIU Zihan (2005) 刘梓涵 MA1 CHN CHN 15.00,16 (26) PR 1.56,91 (59) PR
XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 15.00,22 (27) PR 37,14(3) (32) PR 1.54,03 (25)
QIN Jinghao 秦靖皓 MB2 CHN CHN 15.02,16 (28) PR 2.00,13(9) (92) PR
YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 15.06,25 (29) PR 1.55,05 (30) PR
QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 15.07,53 (30) PR 38,47 (76) 1.54,78 (29) PR
YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 15.13,78 (31) PR 37,76(7) (56) PR 1.52,77 (16)
DING Zengxin 丁增新 MB2 CHN CHN 15.25,05 (33) PR 1.55,24(8) (33) PR
XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 15.26,44 (34) PR 1.53,42 (23) PR
JIANG Dianpeng 姜殿鹏 MB2 CHN CHN 15.41,02 (36) PR 1.55,76 (43) PR
HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN DQ 2.00,80 (95)
WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN DQ 38,60 (79) PR 1.51,46 (9)
Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MN4 CHN CHN WDR 37,80 (58) PR
XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,09 (5) SB
CHEN Yanyu 陈彦宇 MB2 CHN CHN 36,82(6) (23) PR
LI Wenbo 李文博 MB2 CHN CHN 37,23 (35) PR
ZHANG Wenyuan 张文源 MB2 CHN CHN 37,78 (57) PR 1.56,54 (52) PR
LING Feng 凌峰 MC2 CHN CHN 37,83 (60) PR 1.57,02 (61) PR
SUN Zixun 孙子逊 MSA CHN CHN 37,86 (61) SB
GE Bangxi 葛帮喜 MN2 CHN CHN 37,87 (62)
LI Shi 李仕 MB2 CHN CHN 37,99 (65) PR
LYU Minghao 吕明昊 MN2 CHN CHN 38,19(7) (68)
ZHANG Bowen 张博文 MA1 CHN CHN 38,42 (74) PR
JIN Jitao 靳纪涛 MA1 CHN CHN 38,43 (75) PR 1.55,14 (31) PR
ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 38,49 (77)
ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MA2 CHN CHN 38,84 (84) PR 1.57,04 (62) PR
LENG Fuxiang 冷福祥 MA2 CHN CHN 39,17 (89) PR
WANG Yixuan (2007) 王轶玄 MB1 CHN CHN 39,30 (91)
AN Xin 安鑫 MB2 CHN CHN 39,49 (93) 1.59,47 (89)
SHEN Jianshi 沈建实 MA1 CHN CHN 40,31 (97) PR 1.59,06 (86) PR
MAO Rongye 毛荣业 M? CHN CHN 41,74 (99)
SUN Yingduo 孙英夺 M? CHN CHN 41,92 (100) PR
WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.50,39 (5)
WANG Zhengyang 王正阳 MA2 CHN CHN 1.56,21 (48) SB
ZHAO Xu 赵旭 MA1 CHN CHN 1.56,40 (50) PR
MO Huixu 么慧旭 MN1 CHN CHN 1.56,77 (55) PR
YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 MB2 CHN CHN 1.57,24 (67)
WU Bohan 吴泊涵 M? CHN CHN 1.58,13 (75) PR
LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 1.58,22 (78) PR
LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.59,88 (90) PR
SHI Jiawang 史佳旺 MB2 CHN CHN 2.00,29 (93) PR
LI Shuaikang 李帅康 M? CHN CHN 2.01,01 (98) PR
YANG Huan 杨欢 M? CHN CHN 2.01,34 (99) PR
JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 2.01,64 (101) PR
ZHAO Chen (3) 赵晨 M? CHN CHN 2.01,66 (102)
TANG Zhenghui 唐正辉 M? CHN CHN 2.01,75 (103) PR
SUN Jianing 孙佳宁 MB2 CHN CHN 2.02,23 (105) PR
ZHANG Zhihan 张秩瀚 M? CHN CHN 2.02,28(5) (106) PR
ZHU Shuilong 朱水龙 MA2 CHN CHN 2.02,60 (110) PR
BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.04,02 (115)
LI Dengke 李登科 MB2 CHN CHN 2.04,48 (116) PR
FU Xuecheng 付学丞 M? CHN CHN 2.04,50 (117)
MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 2.05,20 (118) PR
TAN Jihengchen 谭迹恒宸 MB2 CHN CHN 2.06,63 (119) PR
TANG Baole 汤宝乐 M? CHN CHN 2.06,92 (121) PR
WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 2.06,98 (122) PR
ZHANG Yunsen 张云森 M? CHN CHN 2.08,31 (124) PR
YANG Haowei 杨皓为 MN3 CHN CHN 2.10,72 (125) PR
DU Jirui 杜纪睿 M? CHN CHN 2.18,13 (127) PR
HUANG Yupeng 黄宇鹏 M? CHN CHN 2.22,78 (128)

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names