Junior World Cup Selection Competition
Changchun (CHN)
27 - 28 October 2018

500m Ladies - Neo-Senior - 27 October 2018
1	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇     	LN3	CHN	40,41	
2	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN2	CHN	40,64	SB
3	Yang, Jie       	杨杰     	LN1	CHN	41,02	SB
4	Chang, Youdan     	常又丹     	L?	CHN	41,75	SB
5	Wang, Xintong     	王昕童     	LN2	CHN	41,84	SB
6	Zhao, Yining     	赵一宁     	LN1	CHN	42,15	
7	Zheng, Ziyi      	郑紫祎     	L?	CHN	42,43	
8	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)  	LA2	CHN	42,51	
9	Adake, Ahenar     	      	LN1	CHN	42,53	
10	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN1	CHN	42,98	
11	Li, Ziyang      	李子洋     	LN2	CHN	43,18	SB
12	Zhang, Yuze      	张禹泽     	L?	CHN	43,20	PR SB
13	Chen, Zhongyu     	      	L?	CHN	43,34	
14	Meng, Xingchen    	      	LN1	CHN	44,11	
15	Ding, Ke       	丁可     	LN2	CHN	45,12	

1500m Ladies - Neo-Senior - 27 October 2018
1	Adake, Ahenar     	      	LN1	CHN	2.04,58	PR SB
2	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN1	CHN	2.05,32	
3	Nazhatihan, Bihan   	那扎提汗毕汗   	L?	CHN	2.08,12	SB
4	Zhang, Yuze      	张禹泽     	L?	CHN	2.08,20	SB
5	Yang, Jie       	杨杰     	LN1	CHN	2.08,40	
6	Ma, Wenjing      	马文静     	L?	CHN	2.08,41	PR SB
7	Wang, Xintong     	王昕童     	LN2	CHN	2.12,20	SB
8	Wang, Yueyue     	      	LN3	CHN	2.12,71	
9	Meng, Xingchen    	      	LN1	CHN	2.13,25	
10	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN1	CHN	2.13,92	PR SB
11	Liu, Xiaonan     	刘晓楠     	LN1	CHN	2.14,18	
12	Chang, Youdan     	常又丹     	L?	CHN	2.14,25	SB
13	Sun, Yingyuan     	孙英媛     	L?	CHN	2.15,84	
14	Zhao, Yining     	赵一宁     	LN1	CHN	2.15,90	
15	Zheng, Tian (2)    	郑恬 (2)   	L?	CHN	2.17,76	
16	Ding, Ke       	丁可     	LN2	CHN	2.18,16	
17	Zheng, Ziyi      	郑紫祎     	L?	CHN	2.20,10	
18	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)  	LA2	CHN	2.23,95	

500m Ladies - Junior - 27 October 2018
1	Lin, Xue       	林雪     	LA2	CHN	39,48	
2	Hai, Tiange      	海天鸽     	LA1	CHN	40,59	
3	Yin, Haoze (1)    	      	L?	CHN	40,60	PR SB
4	Feng, Qingqing    	冯青青     	LB2	CHN	40,79	PR SB
5	Lyu, Jingyao (2000)  	吕镜瑶 (2000) 	LA1	CHN	40,87	
6	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LA2	CHN	40,90	PR SB
7	Zhang, Xinsen     	      	L?	CHN	41,09	PR SB
8	Jiang, Xia      	姜霞     	LB2	CHN	41,19	
9	Lyu, Bing       	吕冰     	LA2	CHN	41,20	
10	Liu, Xinyue      	刘馨悦     	LA1	CHN	41,25	SB
11	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LA2	CHN	41,31	
12	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB1	CHN	41,40	SB
13	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LB2	CHN	41,41	
14	Song, Yue (3)     	宋月 (3)   	L?	CHN	41,45	
15	Zhang, Yue (1999)   	张悦 (1999)  	LA2	CHN	41,49	
16	Xiao, Jinming     	肖金铭     	LA2	CHN	41,64	PR SB
17	Wang, Jing (2003)   	王静 (2003)  	LC2	CHN	41,72	
18	Liu, Yang (2002)   	刘洋 (2002)  	LB1	CHN	42,42	
19	Feng, Jingyang    	冯敬扬     	LA1	CHN	42,45	
20	Duan, Yuxin (2001)  	段雨欣 (2001) 	LA1	CHN	42,61(7)	PR SB
21	Xu, Meng       	徐萌     	LA2	CHN	42,61(9)	PR SB
22	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LA2	CHN	42,66	
23	Liu, Yibing      	刘怡兵     	LA1	CHN	42,84	
24	Wang, Xinyue (2001)  	王馨悦 (2001) 	LB2	CHN	42,85	SB
25	Jing, Jie       	静洁     	LB1	CHN	42,96	SB
26	Jia, Xuan       	贾璇     	LA1	CHN	43,00	
27	Liu, Jusi       	刘菊司     	L?	CHN	43,01(5)	
27	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LB2	CHN	43,01(5)	PR SB
29	Li, Shanshan     	李珊珊     	LA1	CHN	43,02	SB
30	Li, Donghang     	李东航     	L?	CHN	43,13	PR SB
31	Shao, Chunxue     	      	L?	CHN	43,22	PR SB
32	Yu, Hongyang     	      	L?	CHN	43,23	
33	Xiu, Mingzhuo     	修铭茁     	L?	CHN	43,30	
34	Li, Jia        	李佳     	L?	CHN	43,31	PR SB
35	Lyu, Rui       	吕瑞     	L?	CHN	43,35	
36	Jin, Wenjing     	金文靓     	L?	CHN	43,36	PR SB
37	Wang, Xue       	王雪     	LB2	CHN	43,41	
38	Zhang, Zimeng     	      	L?	CHN	43,42	PR SB
39	Li, Mengxin      	李梦欣     	L?	CHN	43,50	
40	Wu, Yueting      	武越婷     	LA2	CHN	43,54	SB
41	Li, Bingbing     	李冰冰     	L?	CHN	43,56	
42	Wang, Dantong     	王丹彤     	LC2	CHN	43,64	
43	Fang, Yue       	房悦     	LA1	CHN	43,70	
44	Yuan, Chaonan     	袁超楠     	LA2	CHN	43,79	
45	Li, Jiaxuan      	      	L?	CHN	43,88	PR SB
46	Gao, Yongjiao     	高永娇     	L?	CHN	44,04	PR SB
47	Wang, Zhixian     	王智贤     	LB1	CHN	44,06	SB
48	Liu, Xinyu (2)    	刘鑫雨 (2)   	LA1	CHN	44,09	
49	Liu, Hang       	      	LA1	CHN	44,13	PR SB
50	Hou, Yan       	      	L?	CHN	44,17	PR SB
51	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB1	CHN	44,73(4)	
51	Li, Ying (2000)    	李滢 (2000)  	LA1	CHN	44,73(4)	
53	Su, Xinyu       	苏欣雨     	LA1	CHN	44,74	SB
54	Cui, Yingqian     	      	LB2	CHN	44,79	SB
55	Xiao, Liting     	肖立婷     	L?	CHN	44,81	PR SB
56	Li, Siyu       	李丝雨     	LA1	CHN	45,25	

1500m Ladies - Junior - 27 October 2018
1	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LA2	CHN	2.03,83	
2	Feng, Qingqing    	冯青青     	LB2	CHN	2.05,21	PR SB
3	Ma, Yuhan       	马语含     	LB2	CHN	2.05,35	
4	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB1	CHN	2.05,65	PR SB
5	Jiang, Xia      	姜霞     	LB2	CHN	2.06,40	SB
6	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA1	CHN	2.06,41	SB
7	Ma, Ruijie      	      	LC2	CHN	2.06,72	
8	Gao, Chenxi      	      	LC2	CHN	2.06,83	PR SB
9	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB1	CHN	2.06,93	PR SB
10	Geng, Jiayang     	耿嘉阳     	LB2	CHN	2.07,39	SB
11	Jing, Jie       	静洁     	LB1	CHN	2.08,84	PR SB
12	Fang, Huiyan     	      	L?	CHN	2.09,26	PR SB
13	Hai, Tiange      	海天鸽     	LA1	CHN	2.09,50	SB
14	Song, Yue (3)     	宋月 (3)   	L?	CHN	2.09,59	PR SB
15	Yao, Junbing     	姚俊冰     	L?	CHN	2.09,74	PR SB
16	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LA2	CHN	2.09,78	PR SB
17	Li, Mengxin      	李梦欣     	L?	CHN	2.09,88	PR SB
18	Li, Xiang (1)     	李想 (1)   	L?	CHN	2.10,00	PR SB
19	Zhang, Xinsen     	      	L?	CHN	2.10,01	PR SB
20	Zhang, Yuan (2000)  	      	LA1	CHN	2.10,28	
21	Li, Guangying     	      	LA2	CHN	2.10,36	SB
22	Cai, Simin      	      	L?	CHN	2.10,58	PR SB
23	Ben, Jing       	贲晶     	LA2	CHN	2.11,10	SB
24	Wu, Yueting      	武越婷     	LA2	CHN	2.11,77	SB
25	Wang, Biying     	王碧莹     	LA2	CHN	2.11,83	SB
26	Jin, Wenjing     	金文靓     	L?	CHN	2.12,15	PR SB
27	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LA2	CHN	2.12,52	SB
28	Xiu, Mingzhuo     	修铭茁     	L?	CHN	2.12,64	
29	Feng, Jingyang    	冯敬扬     	LA1	CHN	2.12,69	
30	Hong, Chu       	      	L?	CHN	2.12,78	PR SB
31	Cheng, Na       	      	L?	CHN	2.12,94	SB
32	Li, Jiaxuan      	      	L?	CHN	2.13,04	PR SB
33	Chen, Chen      	陈辰     	L?	CHN	2.13,23	PR SB
34	Yang, Meina      	      	L?	CHN	2.13,34	PR SB
35	Liu, Yibing      	刘怡兵     	LA1	CHN	2.13,56	SB
36	Jia, Xuan       	贾璇     	LA1	CHN	2.13,82	
37	Lyu, Rui       	吕瑞     	L?	CHN	2.13,91	PR SB
38	Yuan, Chaonan     	袁超楠     	LA2	CHN	2.13,91(3)	PR SB
39	Gong, Li       	      	L?	CHN	2.14,47	PR SB
40	Xiao, Liting     	肖立婷     	L?	CHN	2.14,71	PR SB
41	Liu, Jusi       	刘菊司     	L?	CHN	2.14,74	
42	Lu, Chang (2000)   	鲁畅 (2000)  	LA1	CHN	2.14,96	PR SB
43	Wang, Lulin      	王璐琳     	LA2	CHN	2.15,42	SB
44	Li, Shanshan     	李珊珊     	LA1	CHN	2.15,73	
45	Wang, Dantong     	王丹彤     	LC2	CHN	2.16,08	PR SB
46	Cui, Yingqian     	      	LB2	CHN	2.16,25	PR SB
47	Liu, Xinyu (2)    	刘鑫雨 (2)   	LA1	CHN	2.16,63	PR SB
48	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB1	CHN	2.16,79	
49	Xin, Haiping     	辛海萍     	L?	CHN	2.16,84	
50	Liu, Hang       	      	LA1	CHN	2.16,87	PR SB
51	Fang, Yue       	房悦     	LA1	CHN	2.17,04	
52	Xu, Meng       	徐萌     	LA2	CHN	2.17,18	PR SB
53	Su, Xinyu       	苏欣雨     	LA1	CHN	2.17,20	SB
54	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LB2	CHN	2.17,51	
55	Liu, Qi (2001)    	刘琦 (2001)  	LB2	CHN	2.17,80	
56	Zhang, Zhiqiong    	张芷琼     	L?	CHN	2.17,80(4)	
57	Liu, Yang (2002)   	刘洋 (2002)  	LB1	CHN	2.17,80(5)	SB
58	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB1	CHN	2.18,20	PR SB
59	Wang, Xue       	王雪     	LB2	CHN	2.18,26	
60	Li, Bingbing     	李冰冰     	L?	CHN	2.18,27	
61	Wang, Xinyue (2001)  	王馨悦 (2001) 	LB2	CHN	2.18,45	SB
62	Duan, Yuxin (2001)  	段雨欣 (2001) 	LA1	CHN	2.18,79	
63	Li, Siyu       	李丝雨     	LA1	CHN	2.18,93	
64	Hao, Yue       	郝月     	LA2	CHN	2.19,62	
65	Zhao, Yue       	赵跃     	L?	CHN	2.19,75	PR SB
66	Li, Julin       	李鞠琳     	L?	CHN	2.20,42	
67	Liu, Shuo (2002)   	刘硕 (2002)  	LB2	CHN	2.20,70	PR SB
68	Li, Siqi       	      	LB2	CHN	2.21,26	SB
69	Zhang, Ye       	张也     	LB1	CHN	2.22,53	
70	Gao, Yongjiao     	高永娇     	L?	CHN	2.23,09	PR SB
DQ	Li, Ying (2000)    	李滢 (2000)  	LA1	CHN	DQ	

1000m Ladies - Neo-Senior - 28 October 2018
1	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN1	CHN	1.20,06	SB
2	Yang, Jie       	杨杰     	LN1	CHN	1.21,90	SB
3	Adake, Ahenar     	      	LN1	CHN	1.22,58	PR SB
4	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN2	CHN	1.22,65(1)	SB
5	Zhang, Yuze      	张禹泽     	L?	CHN	1.22,65(3)	
6	Chang, Youdan     	常又丹     	L?	CHN	1.24,46	SB
7	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)  	LA2	CHN	1.25,22	SB
8	Zhao, Yining     	赵一宁     	LN1	CHN	1.25,30	
9	Wang, Xintong     	王昕童     	LN2	CHN	1.25,41	SB
10	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN1	CHN	1.26,12	SB
11	Li, Ziyang      	李子洋     	LN2	CHN	1.26,48	SB
12	Zheng, Ziyi      	郑紫祎     	L?	CHN	1.26,80	PR SB
13	Miao, Di       	      	L?	CHN	1.28,33	PR SB
14	Ding, Ke       	丁可     	LN2	CHN	1.28,62	SB
15	Zheng, Tian (2)    	郑恬 (2)   	L?	CHN	1.28,63	PR SB

3000m Ladies - Neo-Senior - 28 October 2018
1	Adake, Ahenar     	      	LN1	CHN	4.21,88	PR SB
2	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN1	CHN	4.29,31	
3	Nazhatihan, Bihan   	那扎提汗毕汗   	L?	CHN	4.32,70	SB
4	Ma, Wenjing      	马文静     	L?	CHN	4.37,90	SB
5	Wang, Xintong     	王昕童     	LN2	CHN	4.38,21	SB
6	Liu, Xiaonan     	刘晓楠     	LN1	CHN	4.39,52	PR SB
7	Sun, Yingyuan     	孙英媛     	L?	CHN	4.48,76	
8	Zhao, Yining     	赵一宁     	LN1	CHN	4.49,08	
9	Meng, Xingchen    	      	LN1	CHN	4.50,40	

1000m Ladies - Junior - 28 October 2018
1	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LA2	CHN	1.21,11	
2	Jiang, Xia      	姜霞     	LB2	CHN	1.21,70	
3	Hai, Tiange      	海天鸽     	LA1	CHN	1.21,81	
4	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB1	CHN	1.21,83	
5	Feng, Qingqing    	冯青青     	LB2	CHN	1.22,09	PR SB
6	Gao, Chenxi      	      	LC2	CHN	1.22,31	PR SB
7	Yin, Haoze (1)    	      	L?	CHN	1.22,47	PR SB
8	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB1	CHN	1.22,62	
9	Song, Yue (3)     	宋月 (3)   	L?	CHN	1.22,95	PR SB
10	Lyu, Bing       	吕冰     	LA2	CHN	1.23,18	SB
11	Zhang, Xinsen     	      	L?	CHN	1.23,26	PR SB
12	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA1	CHN	1.23,53	SB
13	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LA2	CHN	1.23,64	PR SB
14	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LB2	CHN	1.25,05	PR SB
15	Liu, Yang (2002)   	刘洋 (2002)  	LB1	CHN	1.25,10	SB
16	Wang, Jing (2003)   	王静 (2003)  	LC2	CHN	1.25,11	
17	Lyu, Jingyao (2000)  	吕镜瑶 (2000) 	LA1	CHN	1.25,40	
18	Liu, Jusi       	刘菊司     	L?	CHN	1.25,52	
19	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LA2	CHN	1.25,57	SB
20	Xiao, Jinming     	肖金铭     	LA2	CHN	1.25,58	PR SB
21	Fang, Huiyan     	      	L?	CHN	1.25,67	PR SB
22	Li, Mengxin      	李梦欣     	L?	CHN	1.25,88	PR SB
23	Liu, Yibing      	刘怡兵     	LA1	CHN	1.25,96	
24	Zhang, Yue (1999)   	张悦 (1999)  	LA2	CHN	1.26,33	
25	Xiu, Mingzhuo     	修铭茁     	L?	CHN	1.26,44	
26	Feng, Jingyang    	冯敬扬     	LA1	CHN	1.26,49	PR SB
27	Jin, Wenjing     	金文靓     	L?	CHN	1.26,51	
28	Lu, Chang (2000)   	鲁畅 (2000)  	LA1	CHN	1.26,52	PR SB
29	Cai, Simin      	      	L?	CHN	1.26,57	PR SB
30	Liu, Xinyue      	刘馨悦     	LA1	CHN	1.26,62	SB
31	Wu, Yueting      	武越婷     	LA2	CHN	1.26,68	SB
32	Shao, Chunxue     	      	L?	CHN	1.26,79	PR SB
33	Li, Shanshan     	李珊珊     	LA1	CHN	1.26,86	
34	Yu, Hongyang     	      	L?	CHN	1.27,02	
35	Wang, Dantong     	王丹彤     	LC2	CHN	1.27,12	PR SB
36	Lyu, Rui       	吕瑞     	L?	CHN	1.27,26	PR SB
37	Hao, Yue       	郝月     	LA2	CHN	1.27,41	PR SB
38	Duan, Yuxin (2001)  	段雨欣 (2001) 	LA1	CHN	1.27,47	SB
39	Liu, Qi (2001)    	刘琦 (2001)  	LB2	CHN	1.27,82	PR SB
40	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LB2	CHN	1.27,90	
41	Xu, Meng       	徐萌     	LA2	CHN	1.27,96	PR SB
42	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB1	CHN	1.28,04	PR SB
43	Liu, Xinyu (2)    	刘鑫雨 (2)   	LA1	CHN	1.28,08	
44	Yuan, Chaonan     	袁超楠     	LA2	CHN	1.28,37	
45	Cheng, Na       	      	L?	CHN	1.28,47	PR SB
46	Xiao, Liting     	肖立婷     	L?	CHN	1.28,61(2)	
47	Wang, Xinyue (2001)  	王馨悦 (2001) 	LB2	CHN	1.28,61(6)	SB
48	Su, Xinyu       	苏欣雨     	LA1	CHN	1.28,65	SB
49	Li, Bingbing     	李冰冰     	L?	CHN	1.29,02	
50	Cui, Yingqian     	      	LB2	CHN	1.29,11	PR SB
51	Zhang, Zhiqiong    	张芷琼     	L?	CHN	1.29,25	
52	Liu, Hang       	      	LA1	CHN	1.29,38	PR SB
53	Yang, Mingming    	      	L?	CHN	1.29,48	PR SB
54	Zhang, Zimeng     	      	L?	CHN	1.29,55	PR SB
55	Hong, Chu       	      	L?	CHN	1.29,85	
56	Gao, Yongjiao     	高永娇     	L?	CHN	1.29,86	PR SB
57	Zhang, Wenwen     	      	L?	CHN	1.29,97	
58	Wang, Zhixian     	王智贤     	LB1	CHN	1.30,01	PR SB
59	Li, Siyu       	李丝雨     	LA1	CHN	1.30,37	
60	Zhang, Ye       	张也     	LB1	CHN	1.30,54	PR SB
61	Li, Donghang     	李东航     	L?	CHN	1.30,56	
62	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB1	CHN	1.30,71	PR SB
63	Zhao, Yue       	赵跃     	L?	CHN	1.30,86	PR SB
64	Li, Ying (2000)    	李滢 (2000)  	LA1	CHN	1.31,08	
65	Li, Jia        	李佳     	L?	CHN	1.31,19	
66	Liu, Yan (2000)    	      	LA2	CHN	1.31,53	
67	Li, Siqi       	      	LB2	CHN	1.31,58	
68	Liu, Shuo (2002)   	刘硕 (2002)  	LB2	CHN	1.31,75	PR SB
69	Hou, Yan       	      	L?	CHN	1.32,31	PR SB
70	Lu, Yuhan       	卢禹含     	LB2	CHN	1.33,88	
71	Shao, Qi       	邵琪     	LC2	CHN	1.35,74	
72	Jia, Xuan       	贾璇     	LA1	CHN	1.44,65	
73	Sun, Biying      	孙碧营     	L?	CHN	2.02,83	
DQ	Wang, Xue       	王雪     	LB2	CHN	DQ	

3000m Ladies - Junior - 28 October 2018
1	Ma, Yuhan       	马语含     	LB2	CHN	4.19,16	
2	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LA2	CHN	4.22,68	
3	Geng, Jiayang     	耿嘉阳     	LB2	CHN	4.26,85	PR SB
4	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB1	CHN	4.27,05	SB
5	Fang, Huiyan     	      	L?	CHN	4.30,15	
6	Gao, Chenxi      	      	LC2	CHN	4.31,41	
7	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA1	CHN	4.33,16	
8	Hong, Chu       	      	L?	CHN	4.33,38	
9	Jiang, Xia      	姜霞     	LB2	CHN	4.33,50	PR SB
10	Ma, Ruijie      	      	LC2	CHN	4.34,41	
11	Zhang, Yuan (2000)  	      	LA1	CHN	4.34,76	
12	Liu, Jusi       	刘菊司     	L?	CHN	4.34,82	PR SB
13	Cai, Simin      	      	L?	CHN	4.36,13	PR SB
14	Jing, Jie       	静洁     	LB1	CHN	4.36,27	
15	Li, Guangying     	      	LA2	CHN	4.36,38	
16	Yao, Junbing     	姚俊冰     	L?	CHN	4.36,53	
17	Wu, Yueting      	武越婷     	LA2	CHN	4.36,70	SB
18	Li, Jiaxuan      	      	L?	CHN	4.36,98	PR SB
19	Cheng, Na       	      	L?	CHN	4.37,93	SB
20	Li, Dongyue      	李东玥     	L?	CHN	4.39,39	
21	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB1	CHN	4.39,50	
22	Jin, Wenjing     	金文靓     	L?	CHN	4.39,81	
23	Li, Xiang (1)     	李想 (1)   	L?	CHN	4.40,37	PR SB
24	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LA2	CHN	4.40,45	PR SB
25	Feng, Jingyang    	冯敬扬     	LA1	CHN	4.40,51	
26	Wang, Lulin      	王璐琳     	LA2	CHN	4.41,07	
27	Ben, Jing       	贲晶     	LA2	CHN	4.41,17	SB
28	Li, Mengxin      	李梦欣     	L?	CHN	4.41,46	PR SB
29	Yuan, Chaonan     	袁超楠     	LA2	CHN	4.41,75	PR SB
30	Xiu, Mingzhuo     	修铭茁     	L?	CHN	4.41,81	
31	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LA2	CHN	4.42,18	
32	Li, Shanshan     	李珊珊     	LA1	CHN	4.42,62	
33	Gong, Li       	      	L?	CHN	4.42,66	PR SB
34	Chen, Chen      	陈辰     	L?	CHN	4.43,48	
35	Fang, Yue       	房悦     	LA1	CHN	4.45,73	PR SB
36	Cui, Yingqian     	      	LB2	CHN	4.45,93	
37	Jia, Xuan       	贾璇     	LA1	CHN	4.47,14	
38	Lyu, Rui       	吕瑞     	L?	CHN	4.47,89	PR SB
39	Zhang, Zhiqiong    	张芷琼     	L?	CHN	4.48,61	
40	Wang, Biying     	王碧莹     	LA2	CHN	4.48,95	
41	Xiao, Liting     	肖立婷     	L?	CHN	4.49,20	SB
42	Wang, Xinyue (2001)  	王馨悦 (2001) 	LB2	CHN	4.49,32	SB
43	Xin, Haiping     	辛海萍     	L?	CHN	4.50,86	
44	Song, Yue (3)     	宋月 (3)   	L?	CHN	4.51,68	PR SB
45	Li, Siyu       	李丝雨     	LA1	CHN	4.52,21	
46	Wang, Dantong     	王丹彤     	LC2	CHN	4.53,01	PR SB
47	Li, Bingbing     	李冰冰     	L?	CHN	4.57,12	
48	Liu, Hang       	      	LA1	CHN	4.57,48	
49	Su, Xinyu       	苏欣雨     	LA1	CHN	4.58,38	SB
50	Li, Julin       	李鞠琳     	L?	CHN	4.58,86	
51	Feng, Qingqing    	冯青青     	LB2	CHN	5.05,39	
DQ	Liu, Xinyu (2)    	刘鑫雨 (2)   	LA1	CHN	DQ	
DQ	Yang, Meina      	      	L?	CHN	DQ	

500m Men - Neo-Senior - 27 October 2018
1	Zhang, Junzhi     	      	MN1	CHN	35,94	PR SB
2	Yue, Yuan       	岳源     	M?	CHN	36,20	PR SB
3	Wang, Xuanjun     	王宣钧     	MN3	CHN	36,21	SB
4	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN1	CHN	36,34	SB
5	Li, Haolun      	李昊伦     	MN1	CHN	36,70	SB
6	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN2	CHN	36,73	
7	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN1	CHN	37,11	SB
8	Wang, Senze      	王森泽     	MN2	CHN	37,14	
9	Gao, Hongliang    	高洪亮     	M?	CHN	37,32	
10	Li, Boxi       	李博熙     	MN1	CHN	37,36	SB
11	Du, Haonan      	      	MN1	CHN	37,43	
12	Zhao, Zhipeng     	赵志鹏     	MN3	CHN	37,46	SB
13	Chen, Sixing     	陈思行     	MN4	CHN	37,49	
14	Sun, Xin       	孙鑫     	MN2	CHN	37,56	
15	Jin, Shunri      	金顺日     	M?	CHN	37,58	SB
16	Wang, Haoyan     	王浩言     	MN2	CHN	37,68	
17	Liu, Ao        	      	MN1	CHN	37,82	
18	Leng, Jiaming     	冷佳洺     	M?	CHN	38,09	
19	Yin, Jiaqi      	尹佳奇     	MN2	CHN	38,17	
20	Yang, Mengran     	杨梦然     	MN2	CHN	38,39	
21	Bai, Tiandi      	白天迪     	MN1	CHN	38,47	SB
22	Li, Jin        	李津     	MN1	CHN	38,57	
23	Shan, Lianyong    	单连勇     	M?	CHN	38,68	
24	Wang, Lei (3)     	王磊 (3)   	M?	CHN	38,76	
25	Cui, Zhibo      	崔智博     	MN1	CHN	38,89	SB
26	Liu, Yang (3)     	刘洋 (3)   	M?	CHN	38,89(8)	
27	Li, Qiaozhi      	李乔治     	MN1	CHN	39,02	
28	Zhang, Yu (3)     	张宇 (3)   	M?	CHN	39,15	
29	Dong, Hao (1)     	董浩 (1)   	M?	CHN	39,23	
30	Xu, Ruiyang      	徐瑞阳     	MB2	CHN	39,74	
DQ	Ma, Xinxuan      	      	MN1	CHN	DQ	

1500m Men - Neo-Senior - 27 October 2018
1	Zhou, Bin       	周斌     	MN3	CHN	1.51,18	
2	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN2	CHN	1.51,57	
3	Ma, Xinxuan      	      	MN1	CHN	1.51,84	PR SB
4	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼阿尔成哈孜  	MN4	CHN	1.51,91	
5	Zhao, Zhipeng     	赵志鹏     	MN3	CHN	1.53,36	SB
6	Yin, Jiaqi      	尹佳奇     	MN2	CHN	1.54,04	
7	Xu, Chenglong     	徐承龙     	MN4	CHN	1.54,09	
8	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN1	CHN	1.54,14	PR SB
9	Yu, Wei        	      	MN2	CHN	1.54,24	PR SB
10	Ren, Jiahui      	任佳辉     	MN1	CHN	1.55,38	
11	Chen, Sixing     	陈思行     	MN4	CHN	1.55,51	SB
12	Gao, Hongliang    	高洪亮     	M?	CHN	1.55,76	PR SB
13	Wang, Zhentian    	王震天     	MN3	CHN	1.55,86	
14	Cui, Zhibo      	崔智博     	MN1	CHN	1.56,21	
15	Wang, Haoyan     	王浩言     	MN2	CHN	1.56,51	
16	Leng, Jiaming     	冷佳洺     	M?	CHN	1.57,61	PR SB
17	Zhou, Yingjie     	      	M?	CHN	1.57,71	PR SB
18	Li, Qiaozhi      	李乔治     	MN1	CHN	1.57,99	SB
19	Sun, Xin       	孙鑫     	MN2	CHN	1.58,12	
20	Yang, Mengran     	杨梦然     	MN2	CHN	1.58,34	
21	Li, Jin        	李津     	MN1	CHN	1.58,50	
22	Yu, Zonghai      	于宗海     	MN3	CHN	1.58,59	SB
23	Wang, Xiang      	王项     	MN2	CHN	1.58,77	
24	Shan, Lianyong    	单连勇     	M?	CHN	1.58,96	
25	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN1	CHN	1.58,99	
26	Xu, Yanzhe      	徐延哲     	MN2	CHN	1.59,16	
27	Shao, Shuai      	      	M?	CHN	1.59,49	PR SB
28	Du, Haonan      	      	MN1	CHN	2.00,19	
29	Gong, Tianhong    	宫天鸿     	MN1	CHN	2.01,17	
30	Dong, Hao (1)     	董浩 (1)   	M?	CHN	2.01,56	
31	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN1	CHN	2.07,93	SB

500m Men - Junior - 27 October 2018
1	Yang, Yang (2000)   	杨阳 (2000)  	MA1	CHN	36,08	
2	Wang, Chen (2000)   	王晨 (2000)  	MA1	CHN	36,53	
3	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA1	CHN	36,78	
4	Rong, Hao       	荣浩     	M?	CHN	36,99	
5	Liu, Xu        	刘旭     	MB2	CHN	37,54	
6	Zhang, Ming      	张明     	MA1	CHN	37,55	PR SB
7	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	M?	CHN	37,56	SB
8	Han, Xihao      	韩锡昊     	MA2	CHN	37,65	PR SB
9	Li, Tianlong     	李添龙     	M?	CHN	37,70(2)	SB
10	Quan, Xianghe     	权相赫     	MB2	CHN	37,70(4)	PR SB
11	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	M?	CHN	37,85	
12	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MB2	CHN	37,88	SB
13	Gu, Aofeng      	谷傲峰     	M?	CHN	37,94	
14	Yang, Guowei     	杨国威     	MA1	CHN	38,03	
15	Mu, Baolin      	牟宝林     	M?	CHN	38,05	PR SB
16	Sui, Xiaolong     	隋晓龙     	MA2	CHN	38,08	
17	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	M?	CHN	38,12(5)	PR SB
18	Zhou, Mingxuan    	周明萱     	MB2	CHN	38,12(7)	PR SB
19	Cheng, Peng      	程鹏     	M?	CHN	38,13	PR SB
20	Zhang, Tianli     	张天力     	MA1	CHN	38,14	
21	Lyu, Shuai      	      	M?	CHN	38,20	PR SB
22	Zhang, Chunwei    	张春伟     	MB2	CHN	38,31	PR SB
23	Hao, Weihang     	郝卫航     	M?	CHN	38,35	PR SB
24	Pan, Xiaoyang     	潘晓阳     	M?	CHN	38,36(3)	
25	Dai, Xin       	代鑫     	M?	CHN	38,36(4)	PR SB
26	Ma, Bin (1)      	马彬 (1)   	M?	CHN	38,37	PR SB
27	Wang, Bo (2001)    	王博 (2001)  	MA1	CHN	38,41	PR SB
28	Yao, Yong       	姚勇     	MA1	CHN	38,47	
29	Wang, Xiangan     	王祥安     	MA1	CHN	38,49	PR SB
30	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	M?	CHN	38,54	
31	Liu, Shuangfeng    	刘双峰     	M?	CHN	38,55	PR SB
32	Fei, Jinglong     	      	M?	CHN	38,63(9)	SB
32	Tan, Bowen      	谭博文     	M?	CHN	38,63(9)	PR SB
34	Zhang, Chao      	张超     	M?	CHN	38,69	PR SB
35	Wang, Xuqi      	王绪琦     	MB1	CHN	38,79	PR SB
36	Liu, Chunsheng    	刘春升     	MB2	CHN	38,87	
37	Liang, Zhihao     	梁芷豪     	MA1	CHN	38,89	PR SB
38	Liu, Ze        	      	M?	CHN	38,92	
39	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	38,94	
39	Liu, Qianhui     	刘乾晖     	MA2	CHN	38,94	SB
41	Zhou, Sida      	周思达     	M?	CHN	38,95	PR SB
42	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB1	CHN	39,03	PR SB
43	Hou, Yanli      	      	M?	CHN	39,08	PR SB
44	Li, Yuze       	      	M?	CHN	39,11	
45	Gao, Dongbin     	高董斌     	M?	CHN	39,18(1)	
46	Dong, Chenglong    	      	M?	CHN	39,18(3)	PR SB
47	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MB2	CHN	39,20	PR SB
48	Wang, Yang (1)    	王杨 (1)   	M?	CHN	39,22	PR SB
49	Geng, Xinyu      	      	MA1	CHN	39,30	PR SB
50	Wang, Shengdong    	      	M?	CHN	39,31	PR SB
51	Liu, Xin (2002)    	刘鑫 (2002)  	MB2	CHN	39,31(7)	
52	Miao, Quanze     	苗全泽     	M?	CHN	39,32	
53	Xing, Bo       	邢博     	MB2	CHN	39,34	PR SB
54	Liu, Xiangpeng    	      	M?	CHN	39,39	PR SB
55	Duan, Quanzheng    	段权政     	M?	CHN	39,49(5)	PR SB
56	Qi, Zenglu      	      	M?	CHN	39,49(6)	
57	Chen, Xinyu      	陈薪宇     	MC2	CHN	39,51(3)	
58	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	39,51(8)	
59	Li, Guangao      	李广傲     	M?	CHN	39,54	PR SB
60	Sun, Haobo      	      	M?	CHN	39,58	PR SB
61	Wang, Junqi      	王俊崎     	M?	CHN	39,62	PR SB
62	Zhao, Mingyue     	赵明月     	M?	CHN	39,70	
63	Song, Zhengnan    	      	MA1	CHN	39,78	PR SB
64	Wang, Shuai (2001)  	      	MA1	CHN	39,89	PR SB
65	Xu, Shuai       	      	M?	CHN	40,11	
66	Li, Qingfeng     	李清丰     	M?	CHN	40,16	
67	Zhang, Jiayun     	张家运     	MA2	CHN	40,29	SB
68	Bu, Yachao      	卜亚超     	MB1	CHN	40,44	PR SB
69	Xin, Xing       	辛星     	MB2	CHN	40,59	
DQ	Liu, Xifeng      	刘锡峰     	MB1	CHN	DQ	

1500m Men - Junior - 27 October 2018
1	Mao, Tianze      	毛天泽     	MA2	CHN	1.53,38	
2	Yang, Dongsheng    	杨东生     	MB2	CHN	1.54,33	SB
3	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MB2	CHN	1.54,50	PR SB
4	Wang, Song      	王淞     	MA1	CHN	1.55,04	
5	Yertai, Helan     	叶 尔太合兰   	MA1	CHN	1.55,05	PR SB
6	Yu, Jiawei      	      	MA1	CHN	1.55,07	
7	Quan, Xianghe     	权相赫     	MB2	CHN	1.55,19	PR SB
8	Dai, Xin       	代鑫     	M?	CHN	1.55,23	PR SB
9	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	M?	CHN	1.55,25	PR SB
10	Yerken, Teenbuli   	叶尔肯特 恩 布力  	M?	CHN	1.55,68	
11	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	M?	CHN	1.55,72	PR SB
12	Sui, Xiaolong     	隋晓龙     	MA2	CHN	1.56,29	SB
13	Liu, Xu        	刘旭     	MB2	CHN	1.56,40(5)	PR SB
14	Cheng, Peng      	程鹏     	M?	CHN	1.56,40(7)	
15	Zhang, Ming      	张明     	MA1	CHN	1.56,71	SB
16	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MB2	CHN	1.56,76	PR SB
17	Gao, Dongbin     	高董斌     	M?	CHN	1.57,26	PR SB
18	Han, Xihao      	韩锡昊     	MA2	CHN	1.57,49	
19	Liu, Pengyu      	刘鹏禹     	M?	CHN	1.57,51	PR SB
20	Tong, Jiajun     	      	M?	CHN	1.57,55	PR SB
21	Muhamaiti, Hanahati  	      	M?	CHN	1.57,87	PR SB
22	Liu, Shuangfeng    	刘双峰     	M?	CHN	1.57,92	PR SB
23	Wang, Shengdong    	      	M?	CHN	1.58,04	PR SB
24	Lyu, Shuai      	      	M?	CHN	1.58,29	
25	Yao, Yong       	姚勇     	MA1	CHN	1.58,39	SB
26	Fei, Jinglong     	      	M?	CHN	1.58,76	
27	Lu, Zhenquan     	路振权     	MA2	CHN	1.58,88	PR SB
28	Chen, Chuang     	陈闯     	MA1	CHN	1.58,93	
29	Li, Tianlong     	李添龙     	M?	CHN	1.58,98	SB
30	Wang, Yang (1)    	王杨 (1)   	M?	CHN	1.59,23	PR SB
31	Yang, Guowei     	杨国威     	MA1	CHN	1.59,30	SB
32	Zhang, Chao      	张超     	M?	CHN	1.59,40	PR SB
33	Mu, Baolin      	牟宝林     	M?	CHN	1.59,54	PR SB
34	Zhang, Jiayun     	张家运     	MA2	CHN	1.59,73	SB
35	Duan, Quanzheng    	段权政     	M?	CHN	1.59,75	PR SB
36	Gao, Yuan       	高源     	M?	CHN	1.59,93	PR SB
37	Wang, Zhengyang    	      	M?	CHN	1.59,94	PR SB
38	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	2.00,01	PR SB
39	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	2.00,07	PR SB
40	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马叶尔哈那提 	M?	CHN	2.00,13	SB
41	Dong, Chenglong    	      	M?	CHN	2.00,27	PR SB
42	Liu, Xifeng      	刘锡峰     	MB1	CHN	2.00,31(1)	PR SB
43	Hao, Weihang     	郝卫航     	M?	CHN	2.00,31(4)	
44	Liang, Zhihao     	梁芷豪     	MA1	CHN	2.00,36	SB
45	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	M?	CHN	2.00,53	PR SB
46	Liu, Ze        	      	M?	CHN	2.00,62	PR SB
47	Chen, Xinyu      	陈薪宇     	MC2	CHN	2.00,72	
48	Xing, Bo       	邢博     	MB2	CHN	2.00,74	
49	Wang, Xiangan     	王祥安     	MA1	CHN	2.00,89	PR SB
50	Liu, Qianhui     	刘乾晖     	MA2	CHN	2.01,33	
51	Duan, Yuxin (1999)  	段宇鑫 (1999) 	MA2	CHN	2.01,66	PR SB
52	Guo, Song       	郭松     	MA2	CHN	2.02,32	
53	Sun, Haobo      	      	M?	CHN	2.02,41	PR SB
54	Wang, Ye       	王也     	MA1	CHN	2.02,57	
55	Gu, Aofeng      	谷傲峰     	M?	CHN	2.02,91	PR SB
56	Xu, Shuai       	      	M?	CHN	2.02,94	
57	Zhou, Mingxuan    	周明萱     	MB2	CHN	2.02,99	
58	Rong, Zesheng     	      	M?	CHN	2.03,08	
59	Zhang, Tianli     	张天力     	MA1	CHN	2.03,09	SB
60	Geng, Xinyu      	      	MA1	CHN	2.03,44	PR SB
61	Wang, Bo (2001)    	王博 (2001)  	MA1	CHN	2.03,65	PR SB
62	Pan, Xiaoyang     	潘晓阳     	M?	CHN	2.03,89	PR SB
63	Li, Guangao      	李广傲     	M?	CHN	2.04,40	PR SB
64	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB1	CHN	2.04,84	
65	Ma, Xiaojie      	      	M?	CHN	2.05,01	PR SB
66	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	M?	CHN	2.08,00	
DNF	Liu, Chunsheng    	刘春升     	MB2	CHN	DNF	
DQ	Hou, Yanli      	      	M?	CHN	DQ	

1000m Men - Neo-Senior - 28 October 2018
1	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN2	CHN	1.11,95	SB
2	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN1	CHN	1.12,64	
3	Zhang, Junzhi     	      	MN1	CHN	1.12,94	PR SB
4	Wang, Xuanjun     	王宣钧     	MN3	CHN	1.13,06	
5	Ma, Xinxuan      	      	MN1	CHN	1.13,70	PR SB
6	Yue, Yuan       	岳源     	M?	CHN	1.13,78	SB
7	Wang, Haoyan     	王浩言     	MN2	CHN	1.14,71	PR SB
8	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜阿勒玛斯   	MN2	CHN	1.14,97	SB
9	Jin, Shunri      	金顺日     	M?	CHN	1.15,19	SB
10	Du, Haonan      	      	MN1	CHN	1.15,29	
11	Sun, Xin       	孙鑫     	MN2	CHN	1.15,47	
12	Li, Boxi       	李博熙     	MN1	CHN	1.15,60	
13	Zhou, Yingjie     	      	M?	CHN	1.15,69	PR SB
14	Leng, Jiaming     	冷佳洺     	M?	CHN	1.15,72	PR SB
15	Yang, Mengran     	杨梦然     	MN2	CHN	1.15,79	
16	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN1	CHN	1.16,03	
17	Shan, Lianyong    	单连勇     	M?	CHN	1.16,82	SB
18	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN1	CHN	1.16,93	SB
19	Wang, Haotian     	      	MN2	CHN	1.17,42	
20	Shao, Shuai      	      	M?	CHN	1.17,80	
21	Dong, Hao (1)     	董浩 (1)   	M?	CHN	1.18,08	SB
22	Bai, Tiandi      	白天迪     	MN1	CHN	1.18,15	SB
23	Liu, Yang (3)     	刘洋 (3)   	M?	CHN	1.18,52	SB
24	Wang, Lei (3)     	王磊 (3)   	M?	CHN	1.18,71	SB
25	Zhang, Yu (3)     	张宇 (3)   	M?	CHN	1.20,23	
DNS	Wang, Senze      	王森泽     	MN2	CHN	DNS	

3000m Men - Neo-Senior - 28 October 2018
1	Ma, Xinxuan      	      	MN1	CHN	3.55,36	
2	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼阿尔成哈孜  	MN4	CHN	3.55,51	
3	Zhou, Bin       	周斌     	MN3	CHN	3.56,36	SB
4	Xu, Chenglong     	徐承龙     	MN4	CHN	4.00,86	
5	Ren, Jiahui      	任佳辉     	MN1	CHN	4.01,51	
6	Wang, Xiang      	王项     	MN2	CHN	4.04,86	PR SB
7	Yu, Zonghai      	于宗海     	MN3	CHN	4.08,09	PR SB
8	Xu, Yanzhe      	徐延哲     	MN2	CHN	4.09,13	PR SB
9	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN1	CHN	4.09,44	PR SB
10	Li, Qiaozhi      	李乔治     	MN1	CHN	4.11,23	SB
11	Li, Jin        	李津     	MN1	CHN	4.11,83	
12	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	M?	CHN	4.12,02	SB
13	Leng, Jiaming     	冷佳洺     	M?	CHN	4.15,28	PR SB
14	Yang, Mengran     	杨梦然     	MN2	CHN	4.19,17	SB

1000m Men - Junior - 28 October 2018
1	Wang, Chen (2000)   	王晨 (2000)  	MA1	CHN	1.13,16	SB
2	Mao, Tianze      	毛天泽     	MA2	CHN	1.13,19	SB
3	Quan, Xianghe     	权相赫     	MB2	CHN	1.13,95	PR SB
4	Rong, Hao       	荣浩     	M?	CHN	1.14,37(2)	
5	Zhang, Ming      	张明     	MA1	CHN	1.14,37(8)	PR SB
6	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	M?	CHN	1.14,44	SB
7	Yang, Dongsheng    	杨东生     	MB2	CHN	1.14,98	SB
8	Liu, Xu        	刘旭     	MB2	CHN	1.15,10	PR SB
9	Cheng, Peng      	程鹏     	M?	CHN	1.15,18	PR SB
10	Sui, Xiaolong     	隋晓龙     	MA2	CHN	1.15,24	PR SB
11	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	M?	CHN	1.15,50	SB
12	Liu, Xifeng      	刘锡峰     	MB1	CHN	1.15,70	PR SB
13	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	M?	CHN	1.16,17	PR SB
14	Hao, Weihang     	郝卫航     	M?	CHN	1.16,23	SB
15	Yao, Yong       	姚勇     	MA1	CHN	1.16,37	
16	Chen, Chuang     	陈闯     	MA1	CHN	1.16,42	
17	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MB2	CHN	1.16,56	
18	Gu, Aofeng      	谷傲峰     	M?	CHN	1.16,59	PR SB
19	Yang, Guowei     	杨国威     	MA1	CHN	1.16,61	
20	Zhang, Chao      	张超     	M?	CHN	1.16,63	PR SB
21	Mu, Baolin      	牟宝林     	M?	CHN	1.16,89	PR SB
22	Fei, Jinglong     	      	M?	CHN	1.17,05	SB
23	Wang, Shengdong    	      	M?	CHN	1.17,21	PR SB
24	Liu, Qianhui     	刘乾晖     	MA2	CHN	1.17,25	SB
25	Liu, Shuangfeng    	刘双峰     	M?	CHN	1.17,28	PR SB
26	Tong, Jiajun     	      	M?	CHN	1.17,29	PR SB
27	Zhou, Sida      	周思达     	M?	CHN	1.17,31	PR SB
28	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	1.17,33	PR SB
29	Li, Tianlong     	李添龙     	M?	CHN	1.17,48	
30	Pan, Xiaoyang     	潘晓阳     	M?	CHN	1.17,49	
31	Zhou, Mingxuan    	周明萱     	MB2	CHN	1.17,52	PR SB
32	Chen, Xinyu      	陈薪宇     	MC2	CHN	1.17,63	PR SB
33	Gao, Dongbin     	高董斌     	M?	CHN	1.17,75	
34	Wang, Yang (1)    	王杨 (1)   	M?	CHN	1.17,98	PR SB
35	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	1.17,98(3)	SB
36	Wang, Xiangan     	王祥安     	MA1	CHN	1.18,02	PR SB
37	Muhamaiti, Hanahati  	      	M?	CHN	1.18,05	PR SB
38	Zhang, Chunwei    	张春伟     	MB2	CHN	1.18,06	PR SB
39	Hou, Yanli      	      	M?	CHN	1.18,07	PR SB
40	Li, Yuze       	      	M?	CHN	1.18,20	
41	Jiang, Yuelin     	      	M?	CHN	1.18,54	
42	Liang, Zhihao     	梁芷豪     	MA1	CHN	1.18,60	PR SB
43	Xu, Shuai       	      	M?	CHN	1.18,62	
44	Zhang, Tianli     	张天力     	MA1	CHN	1.18,67	
45	Liu, Ze        	      	M?	CHN	1.18,68	
46	Wang, Ye       	王也     	MA1	CHN	1.18,71(8)	PR SB
47	Zhang, Jiayun     	张家运     	MA2	CHN	1.18,71(9)	PR SB
48	Geng, Xinyu      	      	MA1	CHN	1.18,92	
49	Wang, Bo (2001)    	王博 (2001)  	MA1	CHN	1.19,04	PR SB
50	Ma, Bin (1)      	马彬 (1)   	M?	CHN	1.19,23	
51	Wang, Junqi      	王俊崎     	M?	CHN	1.19,34	PR SB
52	Song, Zhengnan    	      	MA1	CHN	1.19,43	PR SB
53	Tan, Bowen      	谭博文     	M?	CHN	1.19,60	PR SB
54	Ma, Yan (2)      	      	M?	CHN	1.19,70	PR SB
55	Miao, Quanze     	苗全泽     	M?	CHN	1.19,90	
56	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB1	CHN	1.19,93	
57	Qi, Zenglu      	      	M?	CHN	1.19,98	
58	Bai, Xubo       	      	MA1	CHN	1.20,03	PR SB
59	Li, Guangao      	李广傲     	M?	CHN	1.20,10	
60	Liu, Chunsheng    	刘春升     	MB2	CHN	1.20,27(4)	
61	Sun, Haobo      	      	M?	CHN	1.20,27(5)	
62	Wang, Xuqi      	王绪琦     	MB1	CHN	1.20,46	PR SB
63	Cheng, Xiansong    	      	M?	CHN	1.20,48	PR SB
64	Ma, Xiaojie      	      	M?	CHN	1.20,83	PR SB
65	Zhao, Mingyue     	赵明月     	M?	CHN	1.20,89	
66	Mi, Dengqi      	      	M?	CHN	1.22,41	PR SB
67	Ma, Wenbo       	马文博     	MB1	CHN	1.23,79	
DQ	Yan, Haiyang     	      	M?	CHN	DQ	

3000m Men - Junior - 28 October 2018
1	Wang, Song      	王淞     	MA1	CHN	3.57,58	PR SB
2	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MB2	CHN	3.58,32	PR SB
3	Yertai, Helan     	叶 尔太合兰   	MA1	CHN	3.59,75	PR SB
4	Yu, Jiawei      	      	MA1	CHN	4.00,65	
5	Muhamaiti, Hanahati  	      	M?	CHN	4.03,31	PR SB
6	Chen, Chuang     	陈闯     	MA1	CHN	4.03,40	PR SB
7	Yerken, Teenbuli   	叶尔肯特 恩 布力  	M?	CHN	4.06,06	PR SB
8	Tong, Jiajun     	      	M?	CHN	4.06,84	PR SB
9	Lu, Zhenquan     	路振权     	MA2	CHN	4.07,19	PR SB
10	Wang, Zhengyang    	      	M?	CHN	4.07,30	PR SB
11	Yang, Dongsheng    	杨东生     	MB2	CHN	4.07,88	
12	Jiang, Yuelin     	      	M?	CHN	4.08,95	PR SB
13	Dai, Xin       	代鑫     	M?	CHN	4.09,02	PR SB
14	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马叶尔哈那提 	M?	CHN	4.10,90	PR SB
15	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	M?	CHN	4.11,32	PR SB
16	Sui, Xiaolong     	隋晓龙     	MA2	CHN	4.11,80	PR SB
17	Wang, Xiangan     	王祥安     	MA1	CHN	4.13,01	PR SB
18	Liu, Qianhui     	刘乾晖     	MA2	CHN	4.13,22	SB
19	Lyu, Shuai      	      	M?	CHN	4.13,61	PR SB
20	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	4.14,14	PR SB
21	Han, Xihao      	韩锡昊     	MA2	CHN	4.14,18	PR SB
22	Mao, Tianze      	毛天泽     	MA2	CHN	4.14,34	
23	Hao, Weihang     	郝卫航     	M?	CHN	4.14,46	PR SB
24	Zhang, Shuo (2)    	张硕 (2)   	M?	CHN	4.14,76	PR SB
25	Zhang, Jiayun     	张家运     	MA2	CHN	4.16,05	SB
26	Chen, Xinyu      	陈薪宇     	MC2	CHN	4.16,47	PR SB
27	Zhou, Mingxuan    	周明萱     	MB2	CHN	4.16,81	PR SB
28	Quan, Xianghe     	权相赫     	MB2	CHN	4.16,89	PR SB
29	Xing, Bo       	邢博     	MB2	CHN	4.18,11	SB
30	Mi, Dengqi      	      	M?	CHN	4.18,39	PR SB
31	Duan, Quanzheng    	段权政     	M?	CHN	4.18,41	PR SB
32	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MB2	CHN	4.18,50	PR SB
33	Dong, Chenglong    	      	M?	CHN	4.18,51	PR SB
34	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	M?	CHN	4.19,10	PR SB
35	Ma, Xiaojie      	      	M?	CHN	4.19,14	PR SB
36	Chen, Lei       	      	MC2	CHN	4.19,85	PR SB
37	Wang, Ye       	王也     	MA1	CHN	4.20,80	
38	Liu, Xu        	刘旭     	MB2	CHN	4.22,59	SB
39	Yang, Guowei     	杨国威     	MA1	CHN	4.22,88	SB
40	Li, Chunlei      	      	M?	CHN	4.22,98	PR SB
41	Wang, Shuai (2001)  	      	MA1	CHN	4.23,32	PR SB
42	Li, Guangao      	李广傲     	M?	CHN	4.27,53	PR SB
43	Liu, Ze        	      	M?	CHN	4.28,33	PR SB
44	Cheng, Peng      	程鹏     	M?	CHN	4.28,56	SB
45	Ma, Wenbo       	马文博     	MB1	CHN	4.28,61	PR SB
46	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB1	CHN	4.29,32	PR SB
47	Liu, Chunsheng    	刘春升     	MB2	CHN	4.32,42	SB
48	Li, Qingfeng     	李清丰     	M?	CHN	4.32,62	PR SB
49	Ju, Jingyang     	      	MC2	CHN	4.38,99	

      

Native Language Names