China - National Championships 2020
2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN)
9 - 12 January 2020

500m Women - Allround - 9 January 2020
1	Cheng, Li      	成丽     	LA2	CHN	40,55	PR SB
2	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	40,84	
3	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	40,91	
4	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	41,11	
5	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN2	CHN	41,12	
6	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	41,56	
7	Liu, Jusi      	刘菊司     	LB2	CHN	41,58(0)	
8	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA2	CHN	41,58(1)	
9	Wu, Dan       	吴丹     	LSA	CHN	41,70	SB
10	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	41,84	
11	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	41,88	
12	Song, Yang      	宋扬     	LSA	CHN	41,91	PR SB
13	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	41,97	PR SB
14	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	42,16	SB
15	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	42,18	
16	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	42,19	SB
17	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN1	CHN	42,21	
18	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN1	CHN	42,25	
19	Ma, Wenjing     	马文静     	LN2	CHN	42,27	
20	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	42,40	
21	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	42,45	
22	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	42,55	
23	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	42,81	PR SB
24	Yang, Yue      	杨悦     	LSA	CHN	43,05	SB
25	Hong, Chu      	洪楚     	LB1	CHN	43,32	PR SB
26	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	43,84	
27	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	43,86	
28	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	44,52	
29	Li, Dongyue     	李东玥     	LN1	CHN	44,96	

3000m Women - Allround - 9 January 2020
1	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	4.19,36	SB
2	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	4.19,73	
3	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	4.22,36	
4	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	4.23,36	
5	Song, Yang      	宋扬     	LSA	CHN	4.25,45	
6	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	4.25,61	
7	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	4.26,39	
8	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	4.27,41	
9	Wu, Dan       	吴丹     	LSA	CHN	4.27,76	SB
10	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	4.28,39	
11	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	4.28,40	
12	Hong, Chu      	洪楚     	LB1	CHN	4.30,25	
13	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	4.32,87	PR SB
14	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	4.34,11	SB
15	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	4.35,67	
16	Cheng, Li      	成丽     	LA2	CHN	4.36,44	
17	Ma, Wenjing     	马文静     	LN2	CHN	4.36,54	
18	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	4.37,26	
19	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	4.37,68	
20	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN1	CHN	4.37,91	
21	Li, Dongyue     	李东玥     	LN1	CHN	4.38,82	
22	Yang, Yue      	杨悦     	LSA	CHN	4.40,15	
23	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN2	CHN	4.45,70	
24	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA2	CHN	4.46,21	
25	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	4.46,27	
26	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	4.48,21	
27	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	4.48,80	
28	Liu, Jusi      	刘菊司     	LB2	CHN	4.51,99	
DQ	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN1	CHN	DQ	

1500m Women - Allround - 10 January 2020
1	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	2.02,60	
2	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	2.04,78	
3	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN1	CHN	2.05,73	
4	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	2.05,79	
5	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	2.05,81	
6	Wu, Dan       	吴丹     	LSA	CHN	2.06,18	
7	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	2.06,70	
8	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	2.06,99	
9	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN2	CHN	2.07,67	
10	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA2	CHN	2.08,01	
11	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	2.08,16	
12	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	2.08,37	
13	Song, Yang      	宋扬     	LSA	CHN	2.08,54	
14	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	2.08,69	
15	Cheng, Li      	成丽     	LA2	CHN	2.09,09	
16	Ma, Wenjing     	马文静     	LN2	CHN	2.09,37	
17	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	2.09,48	
18	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN1	CHN	2.11,06	
19	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	2.11,71	
20	Hong, Chu      	洪楚     	LB1	CHN	2.11,80	
21	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	2.12,30	
22	Yang, Yue      	杨悦     	LSA	CHN	2.13,28(1)	
23	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	2.13,28(4)	
24	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	2.13,66	
25	Li, Dongyue     	李东玥     	LN1	CHN	2.15,23	SB
26	Liu, Jusi      	刘菊司     	LB2	CHN	2.17,17	
27	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	2.17,41	
28	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	2.25,15	

5000m Women - Allround - 10 January 2020
1	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	7.30,96	SB
2	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	7.32,11	
3	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	7.32,42	
4	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	7.33,30	
5	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	7.33,95	
6	Song, Yang      	宋扬     	LSA	CHN	7.35,35	PR SB
7	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	7.39,65	SB
8	Hong, Chu      	洪楚     	LB1	CHN	7.40,77	SB
9	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	7.41,18	PR SB
10	Wu, Dan       	吴丹     	LSA	CHN	7.43,82	SB
11	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	7.45,30	SB
12	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	7.55,40	SB
13	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	7.55,73	SB
14	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	7.58,05	PR SB
15	Cheng, Li      	成丽     	LA2	CHN	8.02,55	PR SB
16	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	8.05,09	PR SB

Mass Start (16 laps) Women - 11 January 2020
1	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	9.45,88	60
2	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	9.46,13	40
3	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	9.46,41	10
4	Li, Yunyuan     	李韫媛     	LSA	CHN	9.46,59	6
5	Li, Jingwen (1998)  	李婧文 (1998) 	LN2	CHN	9.49,78	5
6	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	9.47,97	4
7	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	9.46,91	3
8	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	9.48,96	3
9	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	9.52,56	3
10	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	9.48,26	
11	Sun, Yingyuan    	孙英媛     	LN2	CHN	9.48,56	
12	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN2	CHN	9.50,01	
13	Lyu, Rui       	吕瑞     	LA2	CHN	9.50,75	
14	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	9.52,25	
15	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	10.16,31	
16	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN		
DQ	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	DQ	

500m Women - Sprint - 11 January 2020
1	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	38,53	
2	Tian, Ruining    	田芮宁     	LN4	CHN	38,90	
3	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	38,92	
4	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,32	
5	Zhan, Xue      	詹雪     	LSA	CHN	39,54	
6	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN3	CHN	39,58	
7	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LN4	CHN	39,75	SB
8	Hai, Tiange     	海天鸽     	LA2	CHN	39,88	
9	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LA2	CHN	39,98	
10	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	40,12	
11	Bai, Dan       	白丹     	LN4	CHN	40,31	
12	Yang, Sining     	杨思凝     	LN1	CHN	40,36	
13	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	40,41	
14	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	40,55	
15	Li, Huawei      	李华伟     	LN2	CHN	40,56	
16	Yang, Jie      	杨杰     	LN2	CHN	40,59	
17	Guan, Hanyue     	关涵月     	LSA	CHN	40,62	
18	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	40,68	
19	Liu, Xinyue     	刘馨悦     	LA2	CHN	40,77	
20	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN2	CHN	40,95	
21	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN3	CHN	40,98	
22	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	41,03	
23	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	41,06	
24	Xu, Meng       	徐萌     	LN1	CHN	41,14	
25	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	41,16	
26	Lyu, Jingyao (2000) 	吕镜瑶 (2000) 	LA2	CHN	41,29	
27	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	41,30	
28	Wang, Guanyue    	王冠玥     	LN1	CHN	41,37	SB
29	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LA2	CHN	41,54	
30	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	41,77	
31	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	41,83	
32	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	42,01	
33	Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)  	LN1	CHN	42,15	
34	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	42,21	
35	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	42,53	

1000m Women - Sprint - 11 January 2020
1	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	1.18,26	
2	Tian, Ruining    	田芮宁     	LN4	CHN	1.19,33	
3	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	1.19,69	
4	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	1.19,97(3)	
5	Zhan, Xue      	詹雪     	LSA	CHN	1.19,97(4)	
6	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	1.20,51	
7	Hai, Tiange     	海天鸽     	LA2	CHN	1.20,69	
8	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	1.21,87	
9	Yang, Sining     	杨思凝     	LN1	CHN	1.22,12	
10	Bai, Dan       	白丹     	LN4	CHN	1.22,15	
11	Yang, Jie      	杨杰     	LN2	CHN	1.22,23	
12	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	1.22,30	
13	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LN4	CHN	1.22,96	SB
14	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	1.23,39	PR SB
15	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	1.23,45	
16	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LA2	CHN	1.23,53	
17	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN3	CHN	1.23,54	SB
18	Xu, Meng       	徐萌     	LN1	CHN	1.23,78	
19	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	1.23,86	SB
20	Wang, Guanyue    	王冠玥     	LN1	CHN	1.23,94	SB
21	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	1.24,04	
22	Guan, Hanyue     	关涵月     	LSA	CHN	1.24,09	
23	Li, Huawei      	李华伟     	LN2	CHN	1.24,31	
24	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	1.24,54	SB
25	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN2	CHN	1.24,78	
26	Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)  	LN1	CHN	1.24,90	
27	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LA2	CHN	1.24,94	
28	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	1.25,27	
29	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN3	CHN	1.25,82	
30	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	1.25,87	
31	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	1.25,88	
32	Liu, Xinyue     	刘馨悦     	LA2	CHN	1.26,62	
33	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	1.26,73	
34	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	1.32,90	
WDR	Lyu, Jingyao (2000) 	吕镜瑶 (2000) 	LA2	CHN	WDR	

500m Women - Sprint - 12 January 2020
1	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	38,93	
2	Tian, Ruining    	田芮宁     	LN4	CHN	39,15	
3	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	39,22	
4	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,31	
5	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN3	CHN	39,59	
6	Zhan, Xue      	詹雪     	LSA	CHN	39,77	
7	Bai, Dan       	白丹     	LN4	CHN	39,94	
8	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LN4	CHN	40,10	
9	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	40,24(2)	
10	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LA2	CHN	40,24(4)	
11	Li, Huawei      	李华伟     	LN2	CHN	40,30	
12	Hai, Tiange     	海天鸽     	LA2	CHN	40,37	
13	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	40,50	
14	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	40,55	
15	Yang, Sining     	杨思凝     	LN1	CHN	40,59	
16	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	40,69	
17	Liu, Xinyue     	刘馨悦     	LA2	CHN	40,75(5)	
18	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	40,75(6)	
19	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	40,82	
20	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	40,86	PR SB
21	Guan, Hanyue     	关涵月     	LSA	CHN	40,97	
22	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN3	CHN	41,01	
23	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN2	CHN	41,14(8)	
23	Xu, Meng       	徐萌     	LN1	CHN	41,14(8)	
25	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	41,16	SB
26	Yang, Jie      	杨杰     	LN2	CHN	41,17	
27	Wang, Guanyue    	王冠玥     	LN1	CHN	41,19	SB
28	Lyu, Jingyao (2000) 	吕镜瑶 (2000) 	LA2	CHN	41,73	
29	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	41,76	
30	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	41,78	
31	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LA2	CHN	41,83	
32	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	41,99(8)	
32	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	41,99(8)	
34	Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)  	LN1	CHN	42,45	

1000m Women - Sprint - 12 January 2020
1	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	1.17,91	SB
2	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	1.18,01	
3	Tian, Ruining    	田芮宁     	LN4	CHN	1.19,83	
4	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	1.20,27	
5	Zhan, Xue      	詹雪     	LSA	CHN	1.21,02	
6	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	1.21,15	
7	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	1.21,55	
8	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LN4	CHN	1.21,56	SB
9	Bai, Dan       	白丹     	LN4	CHN	1.21,85	
10	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	1.22,07	
11	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	1.22,08	
12	Hai, Tiange     	海天鸽     	LA2	CHN	1.22,10	
13	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	1.22,82	
14	Yang, Jie      	杨杰     	LN2	CHN	1.22,91	
15	Guan, Hanyue     	关涵月     	LSA	CHN	1.23,03	SB
16	Yang, Sining     	杨思凝     	LN1	CHN	1.23,34	
17	Xu, Meng       	徐萌     	LN1	CHN	1.23,54	
18	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	1.23,62	
19	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	1.23,66	
20	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	1.23,73(8)	SB
20	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	1.23,73(8)	SB
22	Li, Huawei      	李华伟     	LN2	CHN	1.24,04	
23	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LA2	CHN	1.24,26	
24	Wang, Guanyue    	王冠玥     	LN1	CHN	1.24,29	
25	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN2	CHN	1.24,43	
26	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN3	CHN	1.24,47	
27	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LA2	CHN	1.25,37	
28	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	1.27,03	
29	Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)  	LN1	CHN	1.27,74	
30	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	1.27,94	
31	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	1.28,01	
32	Liu, Xinyue     	刘馨悦     	LA2	CHN	1.35,75	

500m Men - Allround - 9 January 2020
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	35,44	
2	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	36,46	
3	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	36,98	
4	Yu, Yang (1999)   	于杨 (1999)  	MN2	CHN	37,03	
5	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	37,14	
6	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	37,18	
7	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	37,19	
8	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	37,31	
9	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	37,41	PR SB
10	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	37,48	
11	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	37,57	
12	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	37,74	
13	Zhou, Bin      	周斌     	MN4	CHN	37,78	
14	Chen, Chuang     	陈闯     	MA2	CHN	37,80	PR SB
15	Zhu, Jiayao     	朱珈瑶     	MSA	CHN	37,97	SB
16	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	38,07	
17	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	38,14	SB
18	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	38,18(2)	
19	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	38,18(7)	
20	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	38,21	SB
21	Ren, Jiahui     	任佳辉     	MN2	CHN	38,25	SB
22	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	38,32	SB
23	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	38,34	SB
24	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	38,38	
25	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	38,48	
26	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	38,62	
27	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	38,65	
28	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	38,85	
29	Wang, Zhengyang   	王正阳     	MB1	CHN	39,12	PR SB
30	Yu, Zonghai     	于宗海     	MN4	CHN	39,30	PR SB
31	Tong, Jiajun     	童嘉俊     	MA2	CHN	39,33	
32	Jiao, Wenjie     	焦文杰     	MC2	CHN	41,11	PR SB
WDR	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	MN2	CHN	WDR	

5000m Men - Allround - 9 January 2020
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	6.36,80	
2	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	6.40,82	
3	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	6.42,00	
4	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	6.42,21	SB
5	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	6.50,42	
6	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	6.52,49	
7	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	6.53,63	
8	Zhu, Jiayao     	朱珈瑶     	MSA	CHN	6.54,63	
9	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	6.55,72	
10	Ren, Jiahui     	任佳辉     	MN2	CHN	6.56,33	SB
11	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	6.56,67	
12	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	6.56,86	
13	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	6.56,87	
14	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	6.56,96	
15	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	6.57,79	
16	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	6.58,89	
17	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	6.58,95	
18	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	6.59,03(0)	
19	Jiao, Wenjie     	焦文杰     	MC2	CHN	6.59,03(9)	
20	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	MN2	CHN	7.00,94	
21	Chen, Chuang     	陈闯     	MA2	CHN	7.01,59	
22	Yu, Zonghai     	于宗海     	MN4	CHN	7.01,61	
23	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	7.03,05	
24	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	7.03,61	
25	Zhou, Bin      	周斌     	MN4	CHN	7.05,97	
26	Wang, Zhengyang   	王正阳     	MB1	CHN	7.08,50	
27	Tong, Jiajun     	童嘉俊     	MA2	CHN	7.10,08	
28	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	7.11,11	
29	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	7.14,23	
30	Yu, Yang (1999)   	于杨 (1999)  	MN2	CHN	7.21,11	PR SB
31	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	7.39,65	
32	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	7.52,55	
33	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	8.30,46	PR SB

1500m Men - Allround - 10 January 2020
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	1.47,31	TR
2	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	1.51,60	
3	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	1.52,09	
4	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	1.52,20	
5	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	1.52,81	
6	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	1.52,95	
7	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	1.53,34	
8	Yu, Yang (1999)   	于杨 (1999)  	MN2	CHN	1.53,50	
9	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	1.53,54	
10	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	1.53,57	
11	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	1.53,72	
12	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	1.54,03	
13	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	1.54,06	
14	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	1.54,24	
15	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	1.54,63	
16	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	1.54,66	
17	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	1.55,08	
18	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	1.55,34	
19	Chen, Chuang     	陈闯     	MA2	CHN	1.55,40	
20	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	1.55,54	
21	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	1.55,55	
22	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	1.55,91	
23	Ren, Jiahui     	任佳辉     	MN2	CHN	1.56,13	
24	Zhou, Bin      	周斌     	MN4	CHN	1.56,98	
25	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	1.57,37	
26	Wang, Zhengyang   	王正阳     	MB1	CHN	1.57,67	
27	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	1.58,27	
28	Tong, Jiajun     	童嘉俊     	MA2	CHN	1.58,58	
29	Yu, Zonghai     	于宗海     	MN4	CHN	1.59,15	
30	Zhu, Jiayao     	朱珈瑶     	MSA	CHN	2.00,10	
31	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	2.00,44	
32	Jiao, Wenjie     	焦文杰     	MC2	CHN	2.03,17	

10000m Men - Allround - 10 January 2020
1	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	13.48,15	SB
2	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	13.50,79	PR SB
3	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	13.59,32	PR SB
4	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	13.59,80	PR SB
5	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	14.14,50	PR SB
6	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	14.17,00(2)	SB
7	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	14.17,00(7)	SB
8	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	14.25,92	PR SB
9	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	14.27,07	SB
10	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	14.30,67	SB
11	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	14.33,68	SB
12	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	14.36,82	PR SB
13	Ren, Jiahui     	任佳辉     	MN2	CHN	14.51,88	SB
14	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	14.54,39	PR SB
15	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	15.47,50	PR SB
WDR	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	WDR	

Mass Start (16 laps) Men - 11 January 2020
1	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	8.14,33	60
2	Wang, Zhengyang   	王正阳     	MB1	CHN	8.14,36	40
3	Tong, Jiajun     	童嘉俊     	MA2	CHN	8.14,48	10
4	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	8.14,48	6
5	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	8.14,75	3
6	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	8.19,31	3
7	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	8.21,60	3
8	Duan, Quanzheng   	段权政     	MA2	CHN	8.27,21	2
9	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	8.27,74	2
10	Hao, Weihang     	郝卫航     	MN1	CHN	8.28,74	2
11	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	8.45,13	1
12	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	8.15,15	
13	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	8.16,62	
14	Jiao, Wenjie     	焦文杰     	MC2	CHN	8.18,25	
15	Jiang, Yuelin    	江跃林     	MB2	CHN	8.21,05	
16	Gao, Yuan      	高源     	MN1	CHN	8.21,15	
17	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	8.21,26	
18	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	8.27,48	
19	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	8.37,02	
20	Wang, Song      	王淞     	MA2	CHN	8.39,83	
21	Yu, Duohui      	于多慧     	MA1	CHN		
22	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN		
23	Zhang, Chao     	张超     	MA1	CHN		
24	Zhu, Jiayao     	朱珈瑶     	MSA	CHN		
DQ	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	DQ	

500m Men - Sprint - 11 January 2020
1	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	35,70	
2	Chen, Enxue     	陈恩学     	MN4	CHN	35,80	PR SB
3	Yang, Tao      	杨涛     	MN3	CHN	36,02	
4	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN2	CHN	36,25	SB
5	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	36,26	
6	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	36,35	PR SB
7	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	36,36	PR SB
8	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	36,38	
9	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	36,39	PR SB
10	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	36,43	
11	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN2	CHN	36,50(1)	
12	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	36,50(3)	
13	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MA2	CHN	36,51	
14	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	36,54	
15	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	36,56	
16	Wang, Xuanjun    	王宣钧     	MN4	CHN	36,59	
17	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	36,60	
18	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	36,62(5)	SB
18	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	36,62(5)	
20	Han, Lei       	韩雷     	MSA	CHN	36,64	
21	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MN4	CHN	36,71(1)	
22	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MN4	CHN	36,71(2)	
23	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MN4	CHN	36,76	
24	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN2	CHN	36,78	
25	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	36,79	
26	Rong, Hao      	荣浩     	MA1	CHN	36,81	
27	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	36,87	
28	Sui, Xiaolong    	隋晓龙     	MN1	CHN	36,90	PR SB
29	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	36,93	
30	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	36,97	
31	Yue, Yuan      	岳源     	MN2	CHN	37,00	
32	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN3	CHN	37,05	
33	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN2	CHN	37,12	
34	Wang, Senze     	王森泽     	MN3	CHN	37,17	
35	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN1	CHN	37,19	
36	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	37,22	
37	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	37,37	
38	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN1	CHN	37,39	
39	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	37,58	
40	Cheng, Peng     	程鹏     	MA2	CHN	37,80	

1000m Men - Sprint - 11 January 2020
1	Chen, Enxue     	陈恩学     	MN4	CHN	1.11,45	
2	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN3	CHN	1.11,50	
3	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	1.11,72	
4	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN2	CHN	1.11,73	
5	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	1.11,80	
6	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	1.12,13(1)	
7	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MA2	CHN	1.12,13(4)	
8	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MN4	CHN	1.12,57	
9	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	1.12,61	
10	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	1.12,75	PR SB
11	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	1.12,82	
12	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	1.12,94	
13	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN2	CHN	1.12,97	
14	Wang, Xuanjun    	王宣钧     	MN4	CHN	1.13,08	
15	Yang, Tao      	杨涛     	MN3	CHN	1.13,22	
16	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	1.13,65	
17	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MN4	CHN	1.13,78	SB
18	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN1	CHN	1.13,84	
19	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	1.13,98	
20	Han, Lei       	韩雷     	MSA	CHN	1.14,13	
21	Yue, Yuan      	岳源     	MN2	CHN	1.14,24	
22	Cheng, Peng     	程鹏     	MA2	CHN	1.14,48	
23	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	1.14,55	
24	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN1	CHN	1.14,66	
25	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	1.14,68(0)	
26	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	1.14,68(2)	
27	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN2	CHN	1.14,71	
28	Rong, Hao      	荣浩     	MA1	CHN	1.14,76	
29	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	1.14,89	
30	Sui, Xiaolong    	隋晓龙     	MN1	CHN	1.14,93	
31	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN2	CHN	1.15,78	
32	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	1.16,15	
33	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	1.16,46	
34	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MN4	CHN	1.16,74	
35	Wang, Senze     	王森泽     	MN3	CHN	1.17,04	
36	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	1.17,16	
37	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	1.17,59	
38	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	1.18,08	
39	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	1.18,74	
40	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	1.20,28	SB

500m Men - Sprint - 12 January 2020
1	Yang, Tao      	杨涛     	MN3	CHN	35,74	
2	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	35,82	
3	Chen, Enxue     	陈恩学     	MN4	CHN	35,92	
4	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	36,07	
5	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MN4	CHN	36,26	
6	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN2	CHN	36,30	
7	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MA2	CHN	36,33	
8	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN2	CHN	36,34	
9	Yue, Yuan      	岳源     	MN2	CHN	36,36	
10	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	36,37	
11	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	36,39	PR SB
12	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	36,41	
13	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	36,44	PR SB
14	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	36,45(0)	
15	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	36,45(4)	
16	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	36,50	SB
17	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	36,57	
18	Wang, Xuanjun    	王宣钧     	MN4	CHN	36,63	
19	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	36,65	
20	Wang, Senze     	王森泽     	MN3	CHN	36,70	
21	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	36,76	
22	Han, Lei       	韩雷     	MSA	CHN	36,77	
23	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN3	CHN	36,93	SB
24	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	36,94	
25	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	37,01	
26	Rong, Hao      	荣浩     	MA1	CHN	37,05(0)	
27	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	37,05(9)	
28	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	37,11	
29	Sui, Xiaolong    	隋晓龙     	MN1	CHN	37,13	
30	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MN4	CHN	37,14	
31	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN2	CHN	37,17	
32	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	37,20	
33	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MN4	CHN	37,24	
34	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN2	CHN	37,31	
35	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN1	CHN	37,40	
36	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	37,42(1)	
37	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN1	CHN	37,42(3)	
38	Cheng, Peng     	程鹏     	MA2	CHN	37,52	PR SB
39	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	56,59	

1000m Men - Sprint - 12 January 2020
1	Chen, Enxue     	陈恩学     	MN4	CHN	1.10,55	
2	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN3	CHN	1.11,61	
3	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	1.12,06	
4	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MA2	CHN	1.12,12	
5	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN2	CHN	1.12,22	
6	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MN4	CHN	1.12,35	
7	Yang, Tao      	杨涛     	MN3	CHN	1.12,49	
8	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN2	CHN	1.12,67	
9	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	1.12,73	
10	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	1.12,77	
11	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	1.12,91	
12	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN1	CHN	1.12,99	
13	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	1.13,00	
14	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	1.13,39	
15	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	1.13,54	
16	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MN4	CHN	1.13,55	SB
17	Cheng, Peng     	程鹏     	MA2	CHN	1.13,92	PR SB
18	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	1.13,96	
19	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	1.14,07	
20	Rong, Hao      	荣浩     	MA1	CHN	1.14,25	
21	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	1.14,71	
22	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN1	CHN	1.14,72	
23	Yue, Yuan      	岳源     	MN2	CHN	1.14,79	
24	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	1.14,80	
25	Han, Lei       	韩雷     	MSA	CHN	1.14,91	
26	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	1.14,94	
27	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN2	CHN	1.15,00	
28	Sui, Xiaolong    	隋晓龙     	MN1	CHN	1.15,07	
29	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	1.15,74	PR SB
30	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MN4	CHN	1.16,10	
31	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	1.16,33	
32	Wang, Senze     	王森泽     	MN3	CHN	1.16,39	
33	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	1.16,87	
34	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN2	CHN	1.17,02	
35	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	1.18,02	
36	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	1.18,85	
37	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	1.22,66	

      

Native Language Names